Wydziałowy System Zapewniania Jakości

Wydziałowy System Zapewniania Jakości

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa odnosi się do wszystkich etapów i aspektów procesu dydaktycznego, uwzględniając w szczególności wszystkie formy weryfikowania efektów uczenia się na poszczególnych kierunkach studiów, osiąganych przez studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz opinie interesariuszy Uczelni, a także wnioski z monitorowania karier studentów i absolwentów.

Funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia reguluje Zarządzenie nr 71/21 Rektora  z dnia 04 sierpnia 2021 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

 

W celu zapewnienia jakości kształcenia na Uczelni zostały wprowadzone procedury, określone w następujących Zarządzeniach Rektora: