Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2022/2023

1. Termin składania wniosków:
a) do 31 sierpnia 2022 r. - wypłata stypendium w październiku,
b) do 30 września 2022 r. - wypłata stypendium w listopadzie z wyrównaniem od października,
c) w przypadku złożenia wniosku po upływie terminów wskazanych powyżej, student otrzyma świadczenie od następnego miesiąca po złożeniu kompletu dokumentów.

2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający jedno z orzeczeń należących do zamkniętego katalogu:
a) orzeczenie o niepełnosprawności,
b) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
c) orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów,
d) orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy lub częściowej niezdolności do pracy.

3. Wymagane dokumenty:
a) podanie - wg wzoru określonego przez Uczelnię,
b) aktualne orzeczenie właściwego organu stwierdzającego niepełnosprawność.

4. Zasady przyznawania stypendium
Stypendium dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane w różnej wysokości, w zależności od określonego stopnia niepełnosprawności. Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności:
a. znaczny,
b. umiarkowany,
c. lekki.
1) Z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności równoważne są orzeczenia o:
a. całkowitej niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji ustaloną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
b. stałej lub długotrwałej niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym osób, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny,
c. I grupie inwalidzkiej,
2) Z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności równoznaczne są orzeczenia o:
a. całkowitej niezdolnością do pracy ustaloną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
b. II grupie inwalidzkiej,
3) Z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności równoważne są orzeczenia o:
a. częściowej niezdolności do pracy ustaloną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
b. stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym
c. III grupie inwalidzkiej.

5. Ważna informacja

W przypadku, gdy po 8 marca 2020 r. orzeczenie utraciło ważność, to z mocy prawa jego ważność zostaje przedłużona do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Wnioski oraz dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 30 bud. A tel. (76) 723 22 24

 

Pliki do pobrania