Wydziałowy System Zapewniania Jakości

Wydziałowy System Zapewniania Jakości

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa odnosi się do wszystkich etapów i aspektów procesu dydaktycznego, uwzględniając w szczególności wszystkie formy weryfikowania efektów uczenia się na poszczególnych kierunkach studiów, osiąganych przez studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz opinie interesariuszy Uczelni, a także wnioski z monitorowania karier studentów i absolwentów.

Funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia reguluje 

Zarządzenie nr 34/23 Rektora Collegium Witelona Uczelnia Państwowa z dnia 09 maja 2023 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

W celu zapewnienia jakości kształcenia na Uczelni zostały wprowadzone procedury, określone w

Zarządzenie nr 35/23 Rektora Collegium Witelona Uczelnia Państwowa z dnia 09 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedur w celu zapewnienia jakości kształcenia