Ludzie Witelonki

dr Wioletta Drzystek

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Stopień doktora uzyskała na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w 2005 roku. Absolwentka studiów podyplomowych z historii (Uniwersytet Opolski) oraz podyplomowych studiów w zakresie dziennikarstwa (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z pracą w oświacie na stanowisku nauczyciela. Doświadczenie praktyczne zdobywała także jako dziennikarz, współpracując m.in. z Polskim Radiem Wrocław. Była również rzecznikiem prasowym wojewody.

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy zatrudniona od 2001 roku. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z komunikacji społecznej, autoprezentacji, public relations, mediów w zarządzaniu kryzysowym.

Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki komunikowania masowego, a szczególnie zagadnień związanych z funkcjonowaniem mediów lokalnych w Polsce.

Współorganizowała wiele konferencji naukowych zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. Czynnie uczestniczyła w konferencjach i seminariach naukowych oraz szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Autorka publikacji w czasopiśmie naukowym „Przegląd Politologiczny”.

Członek Senatu PWSZ im. Witelona w Legnicy, prodziekan, następnie dziekan Wydziału Politologii (2007-2011), prodziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych (2015-2020). Była także redaktorem naczelnym Wydawnictwa PWSZ im. Witelona w Legnicy. Od lat zaangażowana w prace wielu komisji uczelnianych i wydziałowych. Obecnie pełni funkcję Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Za swoje osiągnięcia zawodowe była wielokrotnie wyróżniana. Otrzymała m.in.: Medal Prezydenta RP za Długoletnią Służbę, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Tytuł Honorowy – „Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy”, nagrody indywidualne Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy za znaczący wkład w rozwój Uczelni.