Regulamin

Regulamin

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH 

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH  - od czerwca 2023

Zasady zgłoszenia praktyki zawodowej:

1)      student samodzielnie wybiera miejsce praktyki zawodowej,

2)      student pobiera ze strony internetowej Uczelni kartę zgłoszenia praktyki zawodowej, w której wskazuje zakład pracy, termin odbycia praktyki zawodowej oraz dane zakładowego opiekuna praktyk,

3)      wypełnioną poprawnie przez studenta kartę zgłoszenia praktyki zawodowej, student jest zobowiązany przedłożyć do podpisu w zakładzie pracy, w którym zostanie zrealizowana praktyka zawodowa,

4)     błędnie wypełniona karta zgłoszenia praktyki zawodowej, nie zostanie rozpatrzona pozytywnie, a z tego powodu student nie zostanie dopuszczony do realizacji praktyki zawodowej

5)     po uzyskaniu zgody zakładowego opiekuna praktyk, student wysyła drogą elektroniczną kartę zgłoszenia praktyki zawodowej wraz z ubezpieczeniem NNW do opiekuna praktyk z Uczelni celem uzyskania akceptacji,

6)      jeśli karta zgłoszenia praktyki zawodowej zostanie pozytywnie rozpatrzona, opiekun praktyk z Uczelni informuję drogą elektroniczną,

7)      pracownik Sekcji ds. Praktyk Zawodowych przygotowuje Umowę o praktykę zawodową  i wysyła do wskazanego przez studenta zakładu pracy,

8)      zgłoszenie praktyki zawodowej powinno nastąpić w terminie określonym w harmonogramie realizacji praktyk zawodowych ustalonym dla każdego kierunku studiów.