Ludzie Witelonki

dr Beata Skwarek

Stopień naukowy doktora  nauk humanistycznych  w zakresie pedagogiki uzyskała w 2005 roku na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym  Uniwersytetu Opolskiego. Jest nauczycielem dyplomowanym i pedagogiem z 37-letnim doświadczeniem zawodowym w pracy m.in. w szkole podstawowej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, powiatowym ośrodku adopcyjno-opiekuńczym. Absolwentka: Uniwersytetu Opolskiego na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza, specjalność Patologia i readaptacja niedostosowanych społecznie; Studiów Podyplomowych w zakresie Organizacji i zarządzania w pomocy społecznej oraz Pedagogiki specjalnej. Ukończyła szkolenia i kursy: z mediacji; w zakresie rodzinnej opieki zastępczej; diagnozy psychologiczno-pedagogicznej. W swoim naukowym dorobku ma 4 monografie (w tym 2 współautorskie), 9 monografii redagowanych i współredagowanych z obszaru pedagogiki i resocjalizacji, 60 artykułów w publikacjach zbiorowych i czasopismach. Organizowała lub współorganizowała 24 konferencje o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym i tematyce z zakresu rodziny, patologii społecznych i resocjalizacji. Wielokrotnie była członkiem Komitetu Naukowego i Organizacyjnego. Czynnie uczestniczyła w 37 konferencjach o zasięgu ogólnopolskim (16) i międzynarodowym (21). 5-krotnie była redaktorem Zeszytów Naukowych wydawanych przez PWSZ im. Witelona w Legnicy. W latach 2013-2017 pełniła funkcję Wydziałowego Koordynatora Merytorycznego ds. Projektów na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych w PWSZ im. Witelona w Legnicy. Jest członkiem Stowarzyszenia na Rzecz PWSZ im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka” (od 2017 r.) oraz Miejskiego Oddziału TPD w Legnicy (w latach 2013-2015 byłam opiekunem Studenckiego Koła TPD) i Zarządu Oddziału Okręgowego TPD (od 2019), a od 2021 r. również członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej. Od 2018 r. uczestniczy w organizacji cyklicznej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „W Trosce o rozwój i bezpieczeństwo dziecka – aspekty społeczno-prawne”. Zajmuje się wolontariatem – jest autorką i organizatorką czterech edycji projektu „Pomagamy Rodakom na Ukrainie – z pamięcią o poległych Kresowiakach”.

Wybrane publikacje:

- monografie:

1. B. Lazorak, B. Skwarek, T. Lazorak, Jan Niewiadomski (1840–1914) – jego rola w życiu Drohobycza / Ян Нєвядомський (1840-1914 рр.) - його роль у житті Дрогобича,Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Legnica 2020; ISBN 978-83-66225-01-5

2. A. Pawlak, B. Skwarek, J. Stadniczeńko (red.),W trosce o rozwój i bezpieczeństwo dziecka – aspekty społeczno-prawne, Wyd. Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, Warszawa 2020, (s.471-490) ISBN 978-83-66552-35-7

3. B. Skwarek (red.), 75 lat Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Dolnym Śląsku. Studium historyczno-biograficzne, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Legnica 2020; ISBN: 978-83-66225-02-2

4. S. Shchudlo, O. Zelena, B. Skwarek (red.), Молодіжна політика: проблеми та перспективи. Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franka w Drohobyczu. Drohobycz-Legnica 2019; ISBN I 978-617-7263-75-2; ISSN 2307-9223

5. A. Pawlak, B. Skwarek, J. Stadniczeńko (red.), Prawno-społeczne aspekty wychowania w dobie XXI wieku. Zagrożenia, nadzieje, wyzwania. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Legnica 2019; ISBN 978-83-61389-83-5

6. B. Skwarek, Polskie dzieci w systemie adopcyjnym rodzin zagranicznych. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Legnca 2016; ISBN:978-83-61389-19-4

7. B. Skwarek, A. Gałowska, E. Biegun (red.), Dziecko i rodzina w lokalnym  systemie wsparcia. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Legnica 2015; ISBN 978-83-61389-98-9

8. B. Skwarek, E. Wulbach, I. Lewicka (red.), Patologie i uzależnienia (wybrane problemy teorii i praktyki). Wydawnictwo Studio Poligraficzne Edytorka. Warszawa-Łódź 2014; ISBN: 978-83-936887-5-3

9. M. Nyczaj-Drąg, A. Soroka-Fedorczuk, B. Skwarek, Oferty zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wydawnictwo Internetowe e-bookowo.pl, Wydanie I 2014; ISBN e-book 978-83-7859-436-9; ISBN druk 978-83-7859-437-6

10. B. Skwarek, J. Herberger, J. Cichla (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy resocjalizacyjnej. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Głogów 2012; ISBN: 978-83-63349-00-4

 

- rozdziały w monografiach:

1. B. Skwarek, Potencjał obszaru naukowo-badawczego a możliwości współpracy na arenie międzynarodowej. Rozwiązania aktywizujące środowisko akademickie i społeczności lokalnych na przykładzie partnerskich projektów, W: Спадщина Івана Франка в контексті досліджень проблем історії, культури і музеєзнавства від найдавніших часів до сучасності, По́світ, Нагуєвичі-Дрогобич 2021, УДК 821.161.2.09(092)Фра С 71, s. 91-99.

2. M. Borczykowska-Rzepka, B. Skwarek, Obraz własnej osoby jako psychologiczny korelat stylu radzenia sobie ze stresem przez dorastających, W: W trosce o rozwój i bezpieczeństwo dziecka – aspekty społeczno-prawne, A. Pawlak, B. Skwarek, J. Stadniczeńko (red.), Wyd. Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, Warszawa 2020, (s.471-490) ISBN 978-83-66552-35-7

3. B. Skwarek, K. Pleśniak, Obszar bezpieczeństwa i wychowania w działalności TPD w Legnicy,  W: W trosce o rozwój i bezpieczeństwo dziecka – aspekty społeczno-prawne, A. Pawlak, B. Skwarek, J. Stadniczeńko (red.), Wyd. Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, Warszawa 2020, (s.531-539) ISBN 978-83-66552-35-7

4. B. Skwarek, K. Pleśniak, Rys historyczny działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Dolnym Śląsku, W: 75 lat Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Dolnym Śląsku. Studium historyczno-biograficzne, B. Skwarek (red.), Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Legnica 2020; (s.13-18) ISBN: 978-83-66225-02-2

5. B. Skwarek, Zaangażowanie społeczne studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na przykładzie współpracy z legnickim oddziałem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W: Dziecko i jego szczęście. Refleksje w kontekście 100-lecia TPD. Pod red. M. Buchli, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy; Legnica 2019; (s. 61-71) ISBN: 978-83-61389-87-3

6. M. Borczykowska-Rzepka, B. Skwarek, O potrzebie prowadzenia badań nad otwartością interpersonalną jako korelatem poczucia samotności u adolescentów – rozważania teoretyczno-empiryczne. W: Молодіжна політика: проблеми та перспективи. S. Shchudlo, O. Zelena, B. Skwarek (red.), Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franka w Drohobyczu. Drohobycz-Legnica 2019; ISBN: I 978-617-7263-75-2; ISSN 2307-9223

7. B. Skwarek, J. Herberger, Wsparcie interpersonalne w rodzinach zróżnicowanych typologicznie a zachowania ryzykowne dorastających. W: Prawno-społeczne aspekty wychowania w dobie xxi wieku. Zagrożenia, nadzieje, wyzwania. A. Pawlak, B. Skwarek, J. Stadniczeńko (red.). Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy; Legnica 2019; (ss. 87-99) ISBN: 978-83-61389-83-5

8. M. Borczykowska-Rzepka, B. Skwarek, O potrzebie budowania zasobów osobistych młodzieży w okresie poźnego dorastania w kontekście stylu życia – na przykładzie poczucia koherencji i stylów radzenia sobie ze stresem. W: Молодіжна політика: проблеми та перспективи. S. Szczudło (red.), Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franka w Drohobyczu. Drohobycz-Zielona Góra 2017 (ss.21-31) ISBN 978-617-7263-61-5; ISSN 2307-9223

9. M. Borczykowska-Rzepka, B. Skwarek, Poczucie samotności jako potencjalny czynnik zachowań agresywnych wśród młodzieży gimnazjalnej. W: Молодіжна політика: проблеми та перспективи. S. Szczudło, P. Długosz (red.), Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franka w Drohobyczu. Drohobycz-Rzeszów 2016 (ss.109-118) ISBN I 978-617-7263-17-2; ISSN 2307-9223

10. B. Skwarek, J. Herberger, Adoptive family systems – overview of the concepts and theories of family functioning. W: Sociální pedagogika ve světle společenského, institucionálního a individuálního ohrožení. S. Neslušanová, M. Niklová, E. Jarosz (ed.), Institut mezioborových studií, s.r.o., Brno 2015; (ss. 226-236) ISBN 978-80-88010-04-3

11. B. Skwarek, E. Biegun, Społeczna działalność studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy na rzecz dzieci i ich rodzin w ramach współpracy z Miejskim Oddziałem TPD w Legnicy. W:Dziecko i rodzina w lokalnym systemie wsparcia. B. Skwarek, A. Gałowska, E. Biegun (red.); Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy; Legnica 2015; (ss. 43-50) ISBN 978-83-61389-98-9

12. B. Skwarek, Rodzicielstwo adopcyjne w Polsce jako forma kompensacji sieroctwa społecznego – w świetle rozważań teoretycznych i uregulowań prawnych. W: Myśleć o społeczeństwie. Teoria i praktyka w pedagogicznym i społecznym działaniu. B. Kraus, M. Walancik (red.); Wyd. Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2014; (ss. 189-201) ISBN 978-83-62897-79-7

13. B. Skwarek, Współpraca nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej z rodziną a rozwój dziecka. W: Oferty zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. M. Nyczaj-Drąg, A. Soroka-Fedorczuk, B. Skwarek; Wyd. Internetowe e-bookowo.pl, Wydanie I 2014; (ss. 134-153) ISBN e-book 978-83-7859-436-9; ISBN druk 978-83-7859-437-6

14. M. Borczykowska-Rzepka, B. Skwarek, Poczucie samotności u młodzieży gimnazjalnej z małżeństw rozwiedzionych – w świetle badań empirycznych. W: Młode pokolenie w zderzeniu cywilizacyjnym. Studia – Badania – Praktyka. M. Jędrzejko, J.A. Malinowski (red.); Wyd. Edukacyjne „Akapit”; Toruń 2014; (ss. 267-278) ISBN 978-83-63955-18-2

15. B. Skwarek, Iter-Country Adoption as a Means to Compensate for Social Orphanhood in Poland. W: Nauki społeczne wobec kryzysu i nowych wyzwań. Teoria i praktyka. Z. Dacko-Pikiewicz, I. Emmerova (red.), Wyd. Edukacyjne „Akapit”, Toruń 2013 (ss. 263-273) ISBN: 978-83-63955-16-8

16. B. Skwarek, K. Sępowicz-Buczko, Teoretyczne koncepcje sensu życia. W: Sens życia w teorii i badaniach naukowych. A. Bartkowiak (red.); Studia i Monografie; Wyd. Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, Leszno 2013 (ss. 27-44) ISBN: 978-83-61876-48-9

17. M. Borczykowska-Rzepka, B. Skwarek, Samotność – istotnym zagrożeniem dla młodzieży gimnazjalnej. W: Молодіжна політика: проблеми та перспективи. S. Szudło (red.), Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franka w Drohobyczu, Państwowa Wyższa Szkoła. Wschodnioeuropejska w Przemyślu. Drohobycz-Przemyśl 2013 (ss.146-152) ISSN 2307-9223

18. J. Lipińska-Lokś, B. Skwarek, Rodzice w obliczu niepełnosprawności dziecka. W: Rodzicielstwo w kontekście wychowania i edukacji. J. Brągiel, P.E. Kaniok, A. Kurcz (red.), Wyd. Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2013 (ss. 359-372) ISBN: 978-83-7395-526-4

19. B. Skwarek, Środowisko rodzinne wychowanków domów dziecka. W: Pedagogiczne refleksje… Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Józefie Brągiel. B. Górnicka, A. Kurcz (red.), Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012 (ss. 385-392) ISBN: 978-83-7395-536-3

20. B. Skwarek, Dziecko adoptowane jako stymulator jakości związku małżeńskiego w rodzinie adopcyjnej. W: Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych. I. Janicka (red.), Oficyna Wydawnicza „Impuls” Kraków 2010; (ss. 105-109) ISBN: 978-83-758729-1-0

21. J. Pająk, B. Skwarek, Wybrane problemy przemocy wewnątrzrodzinnej. W: Probacja i resocjalizacja instytucjonalna. Wybrane problemy teorii i praktyki. H. Kupiec (red.), Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2010; (ss. 203-210) ISBN: 978-83-7241-787-9; ISSN: 0860-2751

 

- artykuły w czasopismach naukowych:

1. M. Borczykowska-Rzepka, B. Skwarek, Borczykowska E., O zjawisku samotności wśród młodzieży z chorobami skórno-nerwowymi – rozważania teoretyczno-empiryczne, Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy Nr 34(1)/2020, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Legnica 2020, (ss. 9-24) ISSN 1896-8333; e-ISSN 2449-9013

2. B. Skwarek, M. Borczykowska-Rzepka, ADOLESCENTS’ PERCEPTION OF PARENTING STYLES AS A CORRELATE OF THEIR STYLES OF COPING WITH STRESS. Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy Nr 33(4)/2019, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Legnica 2019, (ss. 33-52) ISSN 1896-8333; e-ISSN 2449-9013

3. M. Borczykowska-Rzepka, B. Skwarek, Młodzież gimnazjalna w obliczu niepełnosprawności członka rodziny – doniesienie z badań nad samotnością rodzeństwa dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy Nr 31(2)/2019, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Legnica 2019, (ss. 13-34) ISSN 1896-8333; e-ISSN 2449-9013

4. M. Borczykowska-Rzepka, B. Skwarek, O potrzebie poszukiwania korelatów satysfakcji z życia matek dzieci z dystrofią mięśniową Duchenne’a – rozważania teoretyczno-empiryczne, Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy Nr 30 (1)/2019, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Legnica 2019, (ss. 21-54) ISSN 1896-8333; e-ISSN 2449-9013

5. K. Sępowicz-Buczko, B. Skwarek, „Wychowanie do bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”, Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy Nr 23 (2)/ 2017, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Legnica 2017, (ss. 57-72) ISSN 1896-8333; e-ISSN 2449-9013

6. B. Skwarek, J. Herberger, Wybrane zaburzenia wieku dziecięcego i młodzieńczego – rodzaje, uwarunkowania i przeciwdziałanie, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy Nr 22 (1)/2017, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Legnica 2017, (ss. 51-68) ISSN 1896-8333; e-ISSN 2449-9013

7. B. Skwarek, W. Szulc, Arteterapia w pracy pedagogicznej, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy Nr 22 (1)/2017, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Legnica 2017, (ss. 93-107) ISSN 1896-8333; e-ISSN 2449-9013

8. B. Skwarek, M. Borczykowska-Rzepka, Samotność czynnikiem ryzyka zachowań agresywnych wśród wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy Nr 22 (1)/2017, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Legnica 2017, (ss. 149-160) ISSN 1896-8333; e-ISSN 2449-9013

 

- uczestnictwo czynne w konferencjach naukowych:

1.      III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „W trosce o rozwój i bezpieczeństwo dziecka – aspekty społeczno-prawne”. Warszawa 20.11.2020 r. (on-line)

2.      II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawno-społeczne aspekty wychowania w dobie XXI wieku”. Zagrożenia, Nadzieje, Wyzwania”. Drohobycz 28-29.10.2019 r.

3.      I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawno-społeczne aspekty wychowania w dobie XXI wieku. Zagrożenia, Nadzieje, Wyzwania”. Legnica 9-10.10.2018.

4.      Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna „Актуальні проблеми філософії освіти: загальнофілософські, психолого-педагогічні та організаційні виміри”. Drohobycz 19-20.04.2018.

5.      XX Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa SOCIALIA 2016 „Pedagogika społeczna w zmieniającym się świecie. Sąsiedztwo – środowisko życia jako dialog kultur i ludzi … . Dabrowa Górnicza 3-4.11.2016.

6.      I Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w kontekście współczesnych wyzwań i praktycznych działań lokalnego systemu”. Legnica 11.10.2016.

7.      XIII Międzynarodowa Konferencja „Polityka młodzieżowa: problemy i perspektywy”.  Drohobycz 12-14.05.2016.

8.      VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pedagogika społeczna a zagrożenia społeczne, instytucjonalne i indywidualne”. Brno 14-15.04.2015.

9.      I Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna „Bezdzietność jako problem współczesnego świata. Styl życia – niepłodność – adopcja”. Kamień Śląski 20-21.10.2014.

10.  XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktuálne problémy prevencie sociálnopatologických javov a jej profesionalizácie”. Banska Bystryca 16-17.10.2014.

11.  VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pedagogika społeczna w służbie jednostce i społeczeństwu - między indywidualizmem a wspólnotowością”. Brno 8-9.04.2014.

12.  XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Człowiek w obliczu wielkiej zmiany – wyzwania dla subdyscyplin współczesnej pedagogiki” SOCIALIA 2013. Ustroń – Zawodzie 21-22. 10. 2013.

13.  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Patologie i uzależnienia dzieci i młodzieży. Profilaktyka, terapia, możliwości wsparcia społecznego”. Trzcianka 23.06.2013.

14.  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polityka młodzieżowa – problemy i perspektywy. Młodzież wobec wyzwań społeczeństwa ryzyka”. Drohobycz 17-18. 05. 2013.

15.  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Arteterapia w edukacji i biznesie”. Leszno 19.05.2012.

16.  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych”. Kamień Śląski 17-18.05.2011.

17.  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rola i miejsce środowiska wychowawczego w kształceniu i samokształceniu osobowości studentów”. Białoruś 17-18.03.2011.

18.  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie”. Radom 15.03. 2011.

19.  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jakość życia młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią społeczną”. Tarnobrzeg 23-24.11.2010.

20.  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura pedagogiczna współczesnej rodziny”. Głogów 10-11.06.2010.

21.  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Tradycja i współczesne nurty w opiece, wychowaniu i resocjalizacji”. Głogów 21-22.04.2010.

22.  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne wyzwania polityki społecznej wobec rodziny”. Wrocław 23.03.2010.