Wzory pism

Wzory pism

Student może starać się o indywidualną organizację studiów w przypadkach:
󠆪- jednoczesnego studiowania na dwóch kierunkach,
󠆪- ciąży w trakcie studiów,
-󠆪 obowiązków związanych z wychowywaniem dzieci,
󠆪- względów zdrowotnych, w tym niepełnosprawności,
󠆪- innych ważnych okoliczności

Regulamin studiów § 15 ust. 6
Student, na podstawie harmonogramu wynikającego z planu studiów, ustala z prowadzącymi zajęcia terminy realizacji obowiązków dydaktycznych oraz sposób weryfikacji efektów uczenia się i w ciągu miesiąca od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych danego semestru zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu do zatwierdzenia harmonogram indywidualnej organizacji studiów.

Harmonogram zaliczeń musi być zaakceptowany przez osoby prowadzące zajęcia - dopuszcza się  uzyskanie zgody za pośrednictwem uczelnianej poczty e-mail.