Ludzie Witelonki

dr Agnieszka Kos

DOŚWIADCZENIE UZYSKANE POZA SZKOLNICTWEM:

  • Ministerstwo Sprawiedliwości
    Ekspert ds. Programów Operacyjnych Wiedza Edukacja Rozwój
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
    Ekspert ds. oceny ofert i sprawozdań w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
  • Menedżer Regionalny ds. sprzedaży - Bank Rozwoju Eksportu S.A.
  • Główny Specjalista - KOWR
  • Menadżer ds. inwestorów, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Legnicy 

WYKAZ PUBLIKACJI:

1)  Swoboda wypowiedzi politycznej w świetle art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności [w:] Efektywność Europejskiego Systemu Ochrony Praw człowieka. Obszary analizy skuteczności europejskiego systemu ochrony praw człowieka, red. J. Jaskiernia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.

2)  Istota wyborów w kontekście realizacji zasady suwerenności narodu [w:] Państwo                              i prawo wobec współczesnych wyzwań. Teoria i filozofia państwa i prawa oraz aksjologia demokracji i ochrony praw człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, red. R. M. Czarny, K. Spryszak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.

3)  Prawo dziecka do wolności myśli, sumienia i wyznania [w:] Czy istnieje uniwersalny standard praw człowieka? Kulturowe i cywilizacyjne uwarunkowania statusu jednostki, red. A. Preisner, Zeszyty Luksemburskie 3, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2013.

4)  Granice manifestacji przynależności religijnej poprzez ubiór w optyce art. 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności [w:] Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka, red. J. Jaskiernia, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013.

5)  Dyskryminacja płci w społeczeństwie indyjskim na tle Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka [w:] Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania, red. J. Jaskiernia, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014.

6)  Socjotechnika a spektakl na scenie politycznej [w:] Przemiany państwa i prawa. Wyzwania współczesności, red. A. Ławniczak, A. Preisner, Zeszyty Luksemburskie, nr 4, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2014.

7)  Pozorne stereotypy – kobieta terrorystka w ujęciu teoretycznym i praktycznym [w:] Uniwersalny system ochrony praw człowieka. Aksjologia – instytucje, efektywność, red. J. Jaskiernia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.

8)  Konstytucyjna zasada suwerenności narodu w świetle praw obywatelskich Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych [w:] Uniwersalny system ochrony praw człowieka. Aksjologia – instytucje, efektywność, red. J. Jaskiernia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014 (współautor).

9)  Methods, techniques and impact of social engineering [w:] Globalization the State and the Individual, red. J. Gudowski, International Scientific Journal, Free University of Varna, Varna 2015, nr 4.

10)  Geneza zasady suwerenności narodu, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, nr 15(2) 2015.

11)   Idea zwierzchnictwa narodu, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, nr 16(3) 2015.

12)   The Tools of Socjal Impact Used in Political Social [w:] Globalization the State and the Individual, red. J. Gudowski, International Scientific Journal, Free University of Varna, nr 4/2015.

13)  The Specificity of Electoral Behavior [w:] Globalization the State and the Individual, red. J. Gudowski, International Scientific Journal, Free University of Varna, Varna, nr 5/2015.

14)  Electoral Abstention and Voiting Preferences [w:] Globalization the State and the Individual, red. J. Gudowski, International Scientific Journal, Free University of Varna, Varna, nr 2(6)2015.

15)  Czeczeńskie śmiertnice – terrorystki czy bohaterki?, seria: „Grupy dyspozycyjne wobec zagrożeń bezpieczeństwa państwa”, red. J. Maciejewski, M. Stochmal, Z. Ludziejewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016.

16)   Zatrudnienie osoby ubezwłasnowolnionej, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, nr 18(1) 2016.

17)  Prawa człowieka w Turcji w kontekście akcesji do Unii Europejskiej [w:] Systemy ochrony praw człowieka: europejski i azjatyckie. Inspiracja uniwersalna – uwarunkowania kulturowe – bariery realizacyjne, red. J. Jaskiernia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016.

18)  European Ombudsman as an Institution Counteracting the Improper Administration [w:] Globalization the State and the Individual, red. J. Gudowski, International Scientific Journal, Free University of Varna, Varna, nr 1(9)2016.

19)  Cyber Terrorism as the Exemplification of Media Terrorism [w:] Globalization the State and the Individual, red. J. Gudowski, International Scientific Journal, Free University of Varna, Varna, nr 2(10)2016 (współautor).

20)  Prawa kobiet na kontynencie afrykańskim a równość płci [w:] Europejski i afrykańskie systemy ochrony praw człowieka, red. J. Jaskiernia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017.

21)  Crisis Management in Case of Functioning of Public Administration Units [w:] Globalization the State and the Individual, red. J. Gudowski, International Scientific Journal, Free University of Varna, Varna, nr 1/2017 (współautor).

22)  Praktyki socjotechniczne w polskich kampaniach wyborczych [w:] Współczesne wyzwania państwa i prawa. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej prof. Jerzego Jaskierni, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017.

23)  Theoretical aspects of terrorism [w:] Globalization the State and the Individual, red. J. Gudowski, International Scientific Journal, Free University of Varna, Varna, nr 4/2017.

24)  Prawa człowieka w Australii i Oceanii na przykładzie Aborygenów [w:] Systemy ochrony praw człowieka w Europie oraz w Australii i Oceanii, red. J. Jaskiernia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018.

25)  Projekt, jego charakterystyka i rodzaje [w:] Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, nr 27 (2) 2018.

26)  Zarządzanie ryzykiem w projekcie [w:] Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, nr 30 (1) 2018.

27)  Procedura odwoławcza od decyzji wybranych organów państwowych sprawujących kontrolę przedsiębiorcy [w:] Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, nr  32(3)/2019.

28)  Przegląd wybranych metodyk zarządzania projektami [w:] Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, nr  32(3)/2019.

29)   Legal and economic aspects of corporate social responsibility, International Journal of Legal Studies, Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka-Edukacja-Rozwój, Warszawa 2019 (współautor).

30)  Społeczna odpowiedzialność biznesu na Lubelszczyźnie w świetle badań ankietowych  [w:] Wybrane problemy rozwoju społeczno-gospodarczego, S. Skrzypczak-Ahmed, A. Szafrańczyk, WSEI, Lublin 2019 (współautor).