Ludzie Witelonki

prof. dr hab. Natalia Pobirchenko

Nota biograficzna

Przyjechała do Polski  z Ukrainy. Studiowała na  Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenki w Kijowie  na  kierunku  „Filologia”. Pracowała jako nauczycielka, dyrektor szkoły, dyrektor Kolegium Pedagogicznego, rektor  Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Pawła Tyczyny w Humaniu.  W 1997 r. obroniła pracę doktorską, a w 2000 r. – prace habilitacyjną. W 2002 r.  otrzymała tytuł profesora. Jest   Zasłużonym Pracownikiem Ukrainy. Została wybrana członkiem Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy. Stworzyła i kierowała laboratoriami badawczymi: "Problemy wiejskiej szkoły podstawowej" i "Krajoznawstwo Pedagogiczne".  Z jej inicjatywy utworzono Centrum Naukowo-Badawcze Krajoznawstwa Pedagogicznego Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy i Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy i Centrum Polsko-Ukraińskiej Przyjaźni w Humaniu.

Autor ponad 150 prac naukowych w dziedzinie osiągnięć historyczno-pedagogicznych narodu ukraińskiego, w szczególności monografii "Działalność pedagogiczna i oświatowa Gromad ukraińskich  w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku", "Problemy edukacji narodowej w twórczości Iwana Nieczuja-Lewickiego", " Problemy edukacji narodowej i wychowania w działalności  Gromad ukraińskich (dr. pol. XIX-nacz. XX w.),  „ Pantelejmon Kulisz  w korespondencji, wspomnieniach  współcześników  i miłośników” (w 3 tomach ) oraz podręczników „Krajoznawstwo pedagogiczne " i "Antologia krajoznawstwa pedagogicznego kraju Czerkaskiego" i in.

Przez lata pracy na Państwowym  Uniwersytecie  Pedagogicznym  im. Pawła Tyczyny w Humaniu utworzyła swoją szkołę naukową. Pod jej kierunkiem prowadzili badania naukowe doktoranci, wykładowcy i studenci.

Odznaczona odznakami "Za osiągnięcia naukowe", otrzymała Tytuł "Doskonałość Edukacji Ukrainy", wielokrotnie odznaczana dyplomami Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy, odznakami Czerkaskiej obwodowej i Humańskiej Rady Miejskiej. Otrzymała drugą nagrodę Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy za podręcznik akademicki „Mało znane źródła ukraińskiej pedagogiki" w kategorii "Za najlepszą pracę naukową i metodyczną dla nauczycieli". Laureat Nagrody regionalnej imienia A.  Zacharenki.

Od 2015 roku pracuję na  stanowisku profesora  uczelni w Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych   PWSZ im. Witelona w Legnicy.  W 2021 roku jej przyznano Tytuł Honorowy II stopnia „Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy”.

 

Publikacje

1. Pobirchenko,  N. (2000).  Działalność pedagogiczna i edukacyjna ukraińskich Gromad w drugiej połowie ХІХ – pocz. ХХ w (w dwu księgach) : monografia. Księga І. Gromada Kijowska / N. Pobirchenko,  Kijów,: Naukowy świat.

2. Pobirchenko , N. (2000).  Działalność pedagogiczna i edukacyjna ukraińskich Gromad w drugiej połowie ХІХ – pocz. ХХ w (w dwu księgach) : monografia. Księga ІI. Gromada, Kijów,  : Naukowy świat.

3. Pobirchenko, N.,  (2001) Szkoła klasztora bazyliańskiego w Humaniu: kołyska poetów , [w:] Zbiór  prac naukowych  UDPU, Kijów: Naukowy świat.

4. Pobirchenko, N., (2001).  Ideologia stowarzyszenia Cyryła i Metodego jako przesłanka Gromad ukraińskich [w:] Zbiór naukowych prac „Nauka i Współczesność”, Kijów: Narodowy Pedagogiczny Uniwersytet im. M. Dragomanowa,  S. 119‒133.

5. Pobirchenko, N., (2002).  Dzieciństwo jako przedmiot badań etnopedagogicznych. Szlak oświaty, 2,  S. 45‒50.

6. Pobirchenko, N., (2002) Socjalizująca funkcja przyrody w edukacji dziecka / N. Pobirchenko , [w:] Zbiór naukowych prac UDPU. (Specjalny wypusk), Kijów : Naukowy świat, S. 195‒201.

7. Pobirchenko,  N., (2002). Życie dla oświecenia narodu ukraińskiego. [w:] Psychologo-pedagogiczne problemy szkoły wiejskiej: zbiór prac naukowych Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Pawła Tyczyny w Humaniu,  Kijów: Naukowy świat,

8. Pobirchenko, N., (2002).  Życie – wyczyn. O. Rusow – ukraiński działacz społeczny, naukowiec, pedagog (1847‒1915). Psychologo-pedagogiczne problemy szkoły wiejskiej: zbiór prac naukowych Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Pawła Tyczyny w Humaniu,  Kijów: Naukowy świat,  2, S/ 78-95.

9. Pobirchenko, N., (2002).  Kwestia edukacji i wychowania narodowego w działalności Gromad ukraińskich (druga połowa XIX – pocz. XX w.) : monografia, Kijów : Naukowy świat.

10. Pobirchenko, N. , (2003), Rodzinna pedagogika W. Suchomlińskiego o przygotowaniu dziecka do szkoły. Naukovi zapysky (Tarnopol),  5,  S. 300‒303.

11. Pobirchenko, N.,  (2003). Zastosowanie ukraińskiej etnopedagogiki w przedzskolu : poradnik dydaktyczny, Kijów: Naukowy świat.

12. Pobirchenko, N., Balicka, O., Bida, O. i in., (2003). Zastosowanie interaktywnych technologii nauczania w szkoleniu przyszłych nauczycieli : monografia, Kijów: Naukowy świat.

13. Pobirchenko,  N., (2003). Istota pracy socjalnej z rodziną. Pedagogiczny wisnyk (Czerkasy), 4,  S. 5‒7.

14. Pobirchenko, N.,  (2003).  Zdrowotwórcze pomysły Wasyla Suchomłyńskiego w wychowaniu waleologicznym uczniów. Pedagogika i psychologia, 3‒4, S. 17‒24.

15. Pobirchenko, N. , (2004). Szkoła bazylianów klasztora w Humaniu: ukraińsko-polski kontekst [w:] Krajoznawstwo Czerkaszczyzny,  red. W. Melnichenko i in., Kijów: : Naukowy świat, S. 7–15.

16. Pobirchenko, N. , (2004). Idea rozwoju osobowości w kontekście zagranicznej myśli naukowej , [w:] Psychologo-pedagogiczne problemy szkoły wiejskiej,  red. Pobirczenko N. (gł. red.) i in., Kijów: : Naukowy świat. 8,  S. 190–195.

17. Pobirchenko, N., (2004).  Rola centrum naukowo-metodologicznego nowych technologii edukacyjnych w kształceniu zawodowym przyszłych nauczyciel,  [w:] Psychologo-pedagogiczne problemy szkoły wiejskiej,  red. Pobirczenko N. (gł. red.) i in., Kijów: : Naukowy świat, 9,  S. 14-19.

18. Pobirchenko,  N., (2004). Lekcja szkolna ХХI st. Jaka ona ma być?.   Oświata Ukrainy.,  17 września. – S. 6.

19. Pobirchenko N., i Kobernyk,  (2004).  G., Nauczanie interaktywne w systemie nowych technologii edukacyjnych. Podstawowa  szkoła,  10. – S. 8‒10.

20. Pobirchenko,  N., (2005).  Złoty siew O. Andriewskiego

21. Pobirchenko,  N., (2005).  Pedagogika i etnografia dzieciństwa: historiografia badań , [w:] Problemy ukraińskiej pedagogiki narodowej. Teoria i praktyka. – Zbiór artykułów naukowych, Iwano-Frankiwsk : Plaj.

22. Pobirchenko,  N.,  (2007).  Szkoła autorska akademika Aleksandra Zacharenki.  Shlak oświaty,  3(45), S. 12-17.

23. Pobirchenko,  N, (2007). . Pedagogiczne krajoznawstwo: teoretyko-metodologiczne aspekty , [w:] Pedagogiczna i psychologiczna nauka w Ukrainie. Zbiór prac naukowych do 15-lecia APN Ukrainy w 5 tomach /Tom 1. Teoria i historia pedagogiki,  Kijów : Pedagogichna dumka.

24. Pobirchenko, N. i Krawczenko O., (2007). Mychajło Maksymowycz i Pantelejmon Kulisz: do historii relacji : poradnik,  Umań : RWC «Sofia».

25. Pobirchenko,  N. , (2007). Ideologia stowarzyszenia Cyryła i Metodego jako przesłanka Gromad ukraińskich, Psychologo-pedagogiczne problemy szkoły wiejskiej,  (red. ) Pobirczenko,  N.  i in., Umań : RWC «Sofia, 21, 93-101.

26. Pobirchenko , N. ,(2007).  Powrót Mykoły Arkasa (1852‒1909). Historyko-pedagogiczny almanach,  1, S. 47‒55.

27. Pobirchenko, N. i Polechina W.,  (2008).  Represjonowane nauczyciele regionu Czerkaskiego. Imienny skorowidz : poradnik dydaktyczny , Umań : RWC «Sofia.

28. Pobirchenko, N.,  (2008). Ukraiński Gromady, [W:] Encyklopedia oświaty : informator analityczny, Kijów : Zurinkom inter.

29. Pobirchenko,  N., Voitova,  L., Garbuzova,  I.  i in. (2008).   Pedagogiczne krajoznawstwo : podręcznik– Uman : PP Żowtyj.

30. Pobirchenko,  N., (2008).  Niewyczerpane źródło mądrości ludowej, [w:]  Zbiór prac naukowych Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Pawła Tyczyny w Humaniu,  (red.)M.  Martyniuk M, Umań : RWC «Sofia», 5, S. 75-87.

31. Pobirchenko, N., (2008).  Szkoła klasztoru bazylianów w Humaniu: ukraińsko-polski kontekst. Drogi i bezdroża komunikacјі,  Gniezno,  286 s.

32. Pobirchenko, N., (2009). Antologia pedagogicznego krajoznawstwa Czerkaskiego kraju : poradnik dydaktyczny,  Uman : PP Zhowty O.

33. Pobirchenko, N., (2009). Zintegrowana technologia wykorzystania pedagogicznego krajoznawstwa w dyscyplinach humanistycznych : poradnik metodyczny, Uman : PP Zhowty O.

34. Pobirchenko, N., (2009).  W. Suchomlyński i O. Zacharenko: dialog przez lata i odległości .  Pedagogiczni nauki,  53, Cherson : Wydawnictwo HDU, S. 59-68.

35. Pobirchenko,  N., Feszczenko O.,   Wojtowa, L., (2009).  Szkoły obwodu Czerkaskiego: w wymiarze czasu : informator naukowy, Uman : SPD Zhovty.

36. Pobirchenko ,N., (2009).  Podejście kompetencyjne w dziedzinie szkolnictwa wyższego: aspekt teoretyczny, [w:] Realizacja doświadczenia europejskiego podejścia kompetencyjnego w szkolnictwie wyższym w Ukrainie: materiale metodologicznego seminarium. – Kijów : Pedagogiczna dumka.

37. Pobirchenko N. (2009). Dwie opinie na problemy edukacji: M. Pyrogov i K. Uszyński. Psychologo-pedagogiczne nauki Niżyn : Wydawnictwo NDU im. M. Gogola, 4, S. 61‒66.

38. Pobirczenko, N ., Polechina W.,  (2010). Szkoła i losy : poradnik,  Umań : PP Żowty O.

39. Pobirchenko N., (2010).  Szkoła autorska Oleksandra Zacharenki,  Czerkasy : COIPOPP.

40. Pobirchenko N. (2010).  Ustawiczne kształcenie pedagogiczne w historycznym wymiarze .   Psychologo-pedagogiczne problemy szkoły wiejskiej,  Umań : PP Żowty,  32,  S. 165‒174.

41. Pobirchenko N.  (2010). Tworzenie ciągłego systemu kształcenia pedagogicznego w zakresie przemian historycznych (druga połowa XIX  – XX w.). Pedagogika i psychologia, 2(67), S. 68‒79.

42. Pobirchenko,  N.,   (2010). Zagadkowa strona kroniki rodzinnej Rylskich.  Historyko-pedagogiczny almanach,  1,  S. 21-25.

43. Pobirchenko, N., (2010).  Pantelejmon Kulisz w korespondencji, wspomnieniach współcześników i  miłośników,  w 3 tomach : monografia, Uman : PP Żowty O

44. Pobirchenko, N.,  (2010).  Pedagogiczna nauka na łamach czasopisma «Педагогічна наука на сторінках журналу «Sowieckaja pedagogika» (1937–1991) : wskaźnik bibliograficzny , Umań : PP Żowty O.

45. Pobirchenko, N., O. Krawczenko, (201).  Pantelejmon Kulisz: etnograf, folklorysta, krytyk literacki : naukowe wydanie, Umań : PP Żowty O.

46. Pobirchenko, N.,  Aktualne problemy teorii i praktyki działalności socjalno-pedagogicznej : monografia zbiorowa  (red.)  N. Pobirczenko, Umań : PP Żowty O.

47. Pobirchenko,  N.,  (2010).  Osobowość nauczyciela przez pryzmę opinii W. Suchomlyńskiego i O. Zacharenki.  Wisnyk  Czerkaskiego narodowego uniwersytetu imienia B. Chmielnickiego, 2, s. 24-36.

48. Pobirchenko,  N.,  (2010).  Autorska szkoła O.Zacharenki jako centrum duchowości i rozwoju ukraińskiej wsi (60–90 rr. ХХ w.), [ w: ]   Bereziwska L., (red.),  Szkice z historii rozwoju nowatorskich jednostek edukacyjno-wychowawczych w Ukrainie (ХХ stulecia) : poradnik dydaktyczno-metodyczny , Kijów: Wydawnictwo DZ „LNU imienia T. Szewczenki”.

49. Pobirchenko, N., (2010).  Kształtowanie ustawicznej edukacji pedagogicznej jako systemu (druga połowa ХІХ – ХХ st.)  [w:] Ustawiczna edukacja zawodowa w kontekście integracji europejskiej: teoria, doświadczenie, prognoza ,  Kijów : Pedagogiczna dumka, s. 75-84..

50 . Pobirchenko, N., (2010).  Wyższe wykształcenie pedagogiczne i nauka Ukrainy: historia, teraźniejszość i perspektywy. Obwód Czerkaski,  K. : Znania Ukrainy.

51. Pobirchenko, N., (2010).  Competence approach in the higher school: theoretical / Pobirchenko N.  International Science. Ukrainian Edition,  Vol. 2, S.  73‒77.

52. Pobirchenko, N., (2011).  Powrót prawdy wiecznej , [w:]  L. Szytowa (red.),  Nasz wybór moralny . Publicystyczne rozważania, Czerkasy, S. 5‒12.

53. Pobirchenko ,N. , (2011). Tworzenie systemu ustawicznego kształcenia pedagogicznego na Ukrainie.  Naukowo-metodyczne czasopismo,  S. 32‒37.

54. Pobirchenko, N., (2011).  Szkoła klasztoru bazylianów w Humaniu: ukraińsko-polski kontekst, [w:]  Materiały międzynarodowej konferencji naukowej „Człowiek w Europie – skąd i dokąd zmierzamy”, ( Gdynia, 22–23 września 2011 р.),  S. 252–259.

55. Pobirchenko, N., (2011). Narodowy charakter obrazu dzieciństwa w artystycznej spuściznie pisarzy drugiej połowy XIX wieku.  Pedagogika i psychologia: zbiór naukowych prac, Charków : HNPU,  39,  S. 70–76.

56. Pobirchenko, N., (2011). Pedagogiczne krajoznawstwo Czerkaskiego kraju : poradnik dydaktyczny : chrestomatia,  Uman : PP Żowty O.

57. Pobirchenko N. Pantelejmon Kulisz: wspomnienia, korespondencje ,  w 3 tomach : monografia,  Umań : PP Żowty O.

58. Pobirchenko, N., (2011).  Badać przeszłość, tworzyć teraźniejszość, przewidywać przyszłość.  Krajoznawstwo Czerkaszczyny,  Czerkasy : «Vertykal»,  S. 61‒69.

59. Pobirchenko ,N.,  (2012). Do historii relacji Mychajła Dragomanowa i Kijowskiej gromady w kontekście ukraińskiego ruchu kulturalnego i edukacyjnego (ІІ połowa ХІХ w.). Historyko pedagogiczny almanach,  1, S. 17–32.

60. Pobirchenko, N.,  (2012). Autorska szkoła Oleksandra Zacharenki.  Wisnyk  Czerkaskiego Uniwersytetu. Seria nauki pedagogiczni,  6. –S. 119‒124.

61. Pobirchenko, N., (2012).   Autorska szkoła Oleksandra Zacharenki.  Wektor nauki Toliatinskiego Uniwersytetu Państwowego. Seria: Pedagogika, psychologia,  2(9),  S. 235‒239.

62. Pobirchenko, N., (2012).  Wyzwania epoki nowożytnej i zarządzania uczelnią.  Wyższa ożwiata Ukrainy, 3 (1), S. 102‒109.

63. Pobirchenko, N.,  (2012).  Powrót Mykoły Arkasa . Czasopismo naukowe NPU im. M. Dragomanowa w Kijowie.  Seria nr 6. Historyczne nauki, 9,  S. 100–108.

64. Pobirchenko, N., Gajewska, L.,  (2012). Lekcje zapomnianego reformatora ojczystej edukacji Oleksandra Golownina (1821‒1886), monografia , Umań : PP Żowty O.

65. Pobirchenko ,N., (2012).  Etnografia dzieciństwa jako przedmiot refleksji naukowej lat 20. Historyczno-pedagogiczny almanach,  2. ‒ S. 13–17.

66. Pobirchenko,  N., (2012).  Pedagogika rodzinna W. Suchomłyńskiego o przygotowaniu dziecka do szkoły  [w:]  O. Suchomłyńska (red.),  A. Sawczenko, W. Kuryło, I. Bech i in. , Lugańsk : Wydawnictwo: DU „LNU imienia T. Szewczenki”,  S. 290‒296.

67. Pobirczenko,  N., (2012).  Autorskie modele edukacyjne na Ukrainie: szkoła Aleksandra Zacharenki , [w:] Aktywność edukacyjna – aktywność w zawodzie. Płock : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, S. 172‒181.

68. Pobirchenko, N., (2012).  Podejście kompetencyjne w szkole wyższej: teoretyczny aspekt. Education and Pedagogical Sciences ,  3(152). ‒ S. 149‒166.

69. Pobirchenko,  N.,  (2012). Przegląd badań działalności kulturalno-oświatowej Gromad drugiej połowy ХІХ – pocz. ХХ stulecia we współczesnych wymiarach, [w:] Pedagogiczna i psychologiczna nauki w Ukrainie : zb. prac nauk,  Kijów: Pedagogiczna dumka, S. 58-69.

70. Pobirczenko,  N.,  (2013).  Problemy nauki pedagogicznej na łamach czasopisma «Sowieckaja Pedagogika» (1937‒1991), [w:] I. Szorobura (red.) Dyskurs pedagogiczny : zb. prac naukowych ,  Chmelnicki : HGPA, 15. ‒S. 553‒558.

71. Pobirczenko,  N.,  (2014).  Aktualne problemy przygotowania fachowców w sferze społecznej , Uman : PP Żowty O.

72. Pobirczenko,  N., Suchomłyńska O. (red.), Kolada, N. i in., (2014).  Ukraińska nauka historyko-pedagogiczna w lustrze tematyki badań dysertacyjnych (1995‒2014): chronologiczny-tematyczny skorowidz przy skoordynowanych tematach dysertacji ze specjalności 13.00.01, Uman : PP Żowty O.

73. Pobirczenko,  N.,  (2016).  Wasyl Suchomliński: kształtowanie osobowości dziecka za pomoco literatury pięknej. ,Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 20 (3).,s.77-83.

74. Pobirczenko,  N.,  (2017).  Historyczne i pedagogiczne aspekty wychowania społecznegodzieci niepełnosprawnych (20-30 lat XX w.).  Almanach historyczny i pedagogiczny. -Kijow- Humań,  1,  S. 7-13.

75.  Pobirchenko, N., Myzychenko, A Ponedilchuk, T.,  (2018).  Kapitał intelektualny jako siła napędowa gospodarki innowacyjnej.  Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, nr 31(2),  S. 215 - 227.

76. Pobirchenko N.  (2018). Problemy wychowania społecznego w działalności społecznych organizacji kulturalno-oświatowych na Ukrainie (druga połowa XIX-początek lat 30 XX w.) , [w:] Problemy wychowania społecznego: historia, teoria, praktyka: monografia zbiorowa, Kijów,  S. 52-77.

77.  Pobirchenko N., Kolada N., (2019). Rzeczywiste problemy szkolenia przyszłych wychowawców społecznych jako liderów ruchu młodzieżowego i dziecięcegoZeszyty Naukowe Państwowej Wyzszej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 31(2,  S.

78.  Pobirchenko ,  N., (2019) System wychowania dziecka w Nowej Gwinei wg Margaret Mead, [w:]   Prawno-społeczne aspekty wychowania w dobie XXI wieku. Zagrożenia, nadzieje, wyzwania, [red.] A.  Pawlak, B.  Skwarek, J.  Stadniczeńko,  monografia, Wydawnictwo  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowtj  im. Witelona w Legnicy,  S.87-101.

79.  Pobirchenko, N.,( 2019).  Metodyczne aspekty koncepcji wychowania humanistycznego W.  Sukhomlińskiego, Innowatyka w edukacji,   Równe: RPHU, 10,   S. 34-39.

80. Pobirchenko, N.  (2020). Pedagogika dziecka w twórczości Janusz Korczaka i Wasyla Suchomlińskiego (próba analizy porównawczej).  Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.  35(2), S. 9-21.

 81. Pobirchenko, N.,  (2020). Pedagogika dziecka w twórczości Janusz Korczaka i Wasyla Suchomlińskiego (próba analizy porównawczej).   Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy,  35(2)/ - S. 9-21.

82. Pobirchenko, N., (2020).  Wasilij Suchomliński i Janusz Korczak o organizacji i merytoryczne wypełnienie przestrzeni życiowej dziecka w instytucjach edukacyjnych, [w:] W.Suchomliński w dialogu z nowoczesnością" : Materiały z lektur pedagogicznych,  Kijów.  

83.Pobirchenko, N.,  (2021). Dwie koncepcje - dwa spojrzenia  na dzieciństwo: Janusz Korczak i Wasyl Suchomliński, [w:] Ponad Podziąfmi. Współne perspektywy i dążenia w polsko-ukraińskiej współpracy naukowej,  monografia, red. L. Pawelski, M. Rembirz,  Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli  Twórczych, Szczecinek-Dąbrowa Górnicza, S.83-100.

84. Pobirchenko, N.,  (2021). Poglądy Janusza Korczaka na temat praw dziecka w jctnie zagranicznej, [w:] W trosce o rozwój i bezpieczeństwo dziecka – aspekty społeczno-prawne, red. A. Pawlak, B/ Skwarek, J. Stadniczenko, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, s.51-63.

85. Pobirchenko, N.,  Gajewska, L., Szulga, N.,  (2021).Rola publicznej polityki edukacyjnej w rozwoju kapitału ludzkiego: spojrzenie międzynarodowe. Bulletin of Postgraduate education. Issue 16(45) (Social and Behavioral Sciences Series) (psychol. 053, economy 051, public administration 281) (Category «B») https://doi.org/10.32405/2522‐9931‐2021‐16(45)

e-mail:nataliia.pobirchenko@gsuite.pwsz.legnica.edu.pl