Ludzie Witelonki

mgr Agnieszka Łakomska

Stopień naukowy magistra filologii germańskiej z wynikiem bardzo dobrym uzyskała w 1996 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest filologiem z wyboru oraz życiowego powołania. Zainteresowanie lingwistyczno-translatorskie legło u podstaw jej decyzji o studiowaniu języka niemieckiego, poznawaniu kultury, zwyczajów obszarów niemieckojęzycznych. Wyrazem tych dążeń stało się po zakończeniu edukacji poświęcenie się działalności dydaktycznej poprzez pracę w szkołach podstawowych, gimnazjum, liceach ogólnokształcących po nauczanie na uczelni wyższej – Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelonaw Legnicy na stanowisku: Lektor/ Instruktor.

Tego rodzaju aktywność, mimo że zbieżna z jej studiami, nie stanowiła jednak w jej odczuciu spełnienia zawodowego, szczególnie w dziedzinie translatorskiej. Praktycznym tego przejawem stało się równoległe zainicjowanie aktywności zawodowej w charakterze tłumacza i tłumacza przysięgłego. Funkcja tłumacza przysięgłego, którą pełni od ponad dwudziestu lat na rzecz sądu, prokuratury i policji nauczyła ją skrupulatności, poczucia potrzeby ciągłego dokształcania się, wagi słowa, odpowiedzialności oraz umiejętności zarządzania czasem.

Współpraca z podmiotami z kapitałem niemieckim otworzyła natomiast przed nią świat biznesu, w którym od tłumacza wymaga się nie tylko znajomości języka, ale także znajomości tematyki. W zamiarze rzetelnego wykonywania swoich obowiązków uzupełniała zatem swoją wiedzę, dokształcając się na studiach podyplomowych i uczestnicząc w szkoleniach. Ukończyła studia podyplomowe z Prawa i Gospodarki Unii Europejskiej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Marketingu i Zarządzania w Wyższej szkole Bankowej we Wrocławiu. W roku 2020 zdała egzamin i uzyskała tytuł compliance oficera.

Chętnie pracuje w zespole, jest komunikatywna i otwarta na wiedzę i nowe kontakty. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, studentami oraz seniorami (Uniwersytet Trzeciego Wieku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy). W jej zajęciach uczestniczą studenci z zagranicy, którzy w ramach programu Erasmus uczą się w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Posiada duże doświadczenie w dziedzinie kontaktów z przedstawicielami sfer kulturowych, świata nauki (liczne tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne podczas konferencji, czy sympozjów międzynarodowych – PWSZ im. Witelona w Legnicy, Uniwersytet im. Jana Pawła II w Krakowie, w Krzeszowie z udziałem gości zagranicznych, Rektorów uczelni z Niemiec, Ukrainy, Białorusi, Czech), ale także z doświadczeń w bezpośrednich kontaktach społecznych z przedstawicielami tych sfer (towarzyszenie delegacjom jako „guide”, udział w przyjęciach biznesowych, organizowanie konferencji międzynarodowych, targów, tłumaczenie wiceministra gospodarki przy otwarciu zakładu produkcyjnego BASF w Komornikach ).

W latach 2012-2014 współpracowała ze Stowarzyszeniem Kulturalnym „Krajobrazy” biorąc aktywny udział w organizowaniu letniego pobytu dzieci z Kresów po hasłem „Dzieci z Kresów gośćmi Piastowskiej Ziemi”, goszcząc u siebie w domu dzieci o korzeniach polskich, mieszkających na Ukrainie.

W roku 2020 zintensyfikowała współpracę ze Stowarzyszeniem „Spynacz” biorąc czynny udział w pozyskaniu środków zewnętrznych na finansowanie infrastruktury powstającego na osiedlu Piekary „Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej”.

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im Witelona w Legnicy uczestniczyła w pracach nad pozyskaniem funduszy unijnych na kursy języków obcych.