Ludzie Witelonki

dr Dorota Domińska - Werbel

Domińska – Werbel Dorota doktor psychologii

 • 2000-2005 Studia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego na kierunku psychologia społeczna zakończone uzyskaniem tytułu Magistra Psychologii   2002-2006  W czasie studiów zasadniczych opanowywanie dodatkowych specjalności:
 • 2003/2004  (semestr zimowy) Program mobilności studentów Most  na Wydz. Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Psychologia kliniczna);
 • 2002-2004  Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz Podstaw Psychoterapii Psychodynamicznej w kierunku uzyskania specjalności socjoterapeuty i psychoterapeuty w Centrum Psychodynamicznym w Krakowie;
 • 2003-2006   Zdobywanie umiejętności psychoterapeuty w Szkole Psychoterapii  Dzieci i Młodzieży w krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
 • 2006-2010, 2014-2015  Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jaworze. Wykonywanie zadań terapeuty i trenera
 • 2013  Obrona pracy doktorskiej Osobowościowe uwarunkowania strategii radzenia sobie młodzieży gimnazjalnej w trudnych sytuacjach społecznych w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.
 • 27 IV 2013  Nadanie stopnia doktora nauk społecznych w zakresie psychologii
 • od  2006  Nauczycielka akademicka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
 • Od  2016  Dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ośrodek metodyczny, Biblioteka pedagogiczna) w Jaworze

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Studia podyplomowe: „Psychologia Transportu”,
 • Studia podyplomowe: „Przygotowanie Pedagogiczne”,
 • Studia podyplomowe: „Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”,
 • Studia podyplomowe: „Pedagogika resocjalizacyjna”,
 • Studia podyplomowe: „Pedagogika Włączająca”,
 • Studia podyplomowe: „Doradztwo zawodowe”,
 • Studia podyplomowe: „Executive Master of Business Administration”,

Nagrody i odznaczenia:

 • Nagroda II stopnia Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy przyznana za osiągnięcia organizacyjne w latach akademickich: 2009/2010, 2012/2013, 2016/2017
 • Nagroda Zarządu Powiatu dla dyrektora Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze za podejmowanie działań zapewniających efektywne kierowanie szkołą oraz skuteczną realizację zadań dydaktycznych i wychowawczych latach 2017, 2018, 2019,2020
 • 2020  Medal Srebny za zasługi na rzecz PWSZ im. Witelona w Legnicy

Nota biograficzna

1.Domińska-Werbel D., Psychologia dyskursywna-dyskurs i analiza dyskursu na podstawie analizy narracji studentów wyjeżdżających  na zagraniczne uczelnie, [w:] Komunikacja społeczna w świecie realnym, red. M. Baryluk i M. Wawrzak-Chodaczek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008 ISBN: 9788376110462

2. Domińska-Werbel D., 2009, Dylemat obcokrajowości na podstawie analizy narracji studentów wyjeżdżających  na zagraniczne uczelnie, [w:] Wartości w komunikacji różnych grup społecznych, red. M. Baryluk i M. Wawrzak-Chodaczek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń. ISBN:978-83-7611-046-2

3. Domińska-Werbel D. ,2009, Imię a tożsamość-dyskurs i analiza dyskursu na podstawie analizy narracji studentów wyjeżdżających  na zagraniczne uczelnie, [w:] Edukacja Jutra. Tom 2,  red. K. Denek, T. Koszczyc, W. Starościak, Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe, Wrocław. ISBN: 978-83-7374-054

4. Domińska-Werbel D.(2010), Rodzinne uwarunkowania strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych, [w:] Rodzina i dzieci w różnych systemach rodzinnych,  red. I. Janickiej, Impuls: Kraków. ISBN: 978-83-75687-291-0

5. Domińska-Werbel D., 2010, Badania międzykulturowe w psychologii, [w:] Rzeczywistość międzykulturowa z perspektywy pedagogii integralnej., red. Jerzy Semków i Jan Wojtaś, Seria Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy: Legnica. ISBN: 978-83-61389-92-7

6. Domińska-Werbel D., 2010,    Rehabilitacja psychologiczna. Wsparcie psychologiczne, [w:] Wybrane zagadnienia  rehabilitacji  osób niepełnosprawnych dla studentów pedagogiki pod  redakcją  Wiesławy Troszczyńskiej-Nakoniecznej,  Seria Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy: Legnica. ISBN 978-83-61389-729

7. Domińska-Werbel D., 2010,    Psychologiczna i społeczna sytuacja dzieci niepełnosprawnych, [w:] Wybrane zagadnienia  rehabilitacji  osób niepełnosprawnych dla studentów pedagogiki pod  redakcją  Wiesławy Troszczyńskiej-Nakoniecznej,  Seria Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy: Legnica. ISBN 978-83-61389-72-9

8. Domińska-Werbel D., 2010,    Wybrane aspekty integracji społecznej. Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych, [w:] Wybrane zagadnienia  rehabilitacji  osób niepełnosprawnych dla studentów pedagogiki pod  redakcją  Wiesławy Troszczyńskiej-Nakoniecznej,  Seria Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy: Legnica. ISBN 978-83-61389-72-9

9. D. Domińska-Werbel, 2010, Uczniowie i nauczyciele w szkole jutra( teoria i wyniki badań prowadzonych w dolnośląskich gimnazjach), [w:] Edukacja Jutra. Proces kształcenia i jego uczestnicy, red. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Wojciech Kojs, Piotr Oleśniewicz, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”: Sosnowiec ISBN 978-83-62473-45-8

10. Domińska-Werbel D., 2011, Kwestionariusz KNO jako wynik badań nad metodą diagnozy strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych przez młodzież gimnazjalną,  [w:] Człowiek w sytuacji (bez)nadziei – konteksty teoretyczne i praktyczne, red. Renata Bibik  i Arkadiusz Urbanek, Seria Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy: Legnica. ISBN: 978-83-61389-05-7

11. D. Domińska-Werbel, (2011). Temperament jako wyznacznik strategii radzenia sobie młodzieży gimnazjalnej w sytuacji społecznego nacisku. W: D. Borecka-Biernat (red.), Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście trudnych sytuacji szkolnych i pozaszkolny (s. 41-61). Kraków: Impuls. ISBN: 978-83-7587-568-3

12.Domińska-Werbel D., 2012, Zaburzenia wczesnodziecięce, [w:] Wybrane zagadnienia w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w teorii i praktyce, red. Jan Adamkiewicz, Seria Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy: Legnica.  ISBN: 978-83-6138-945-3

13. D. Domińska-Werbel, 2012, Temperamentalne uwarunkowania agresywnej strategii radzenia sobie młodzieży gimnazjalnej w trudnych sytuacjach społecznych.[w:] D. Borecka-Biernat (red.), Zachowania agresywne dzieci i młodzieży w sytuacjach społecznych. Uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężania (s.214-229). Warszawa Difin. ISSN: 1898-0171, 20 (1) ISBN 978-83-7641-831-5

14. D. Domińska-Werbel, (2013). Wobec trudnej codzienności. Psychologia w Szkole,2,36-42. ISBN: 978-83-283-0745-2

15. D. Borecka-Biernat, D. Domińska-Werbel (2013). Cognitive appraisal as a determinant for strategy of coping with difficulty social situation among junior high school (gimnazjum) students. W: H. Liberska (red.), Current Psychosocial Problems in traditional and Novel Approaches, Volume 2, (s. 71-87). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

16 .D. Domińska-Werbel (2013) Rehabilitacja psychologiczna w pracy z osobami niepełnosprawnymi, [w:]: J. Wojtaś (red.), Społeczne konteksty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością (s. 107-117). Legnica:  Seria Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona. ISBN: 978-83-01-18101-7

17. D. Domińska-Werbel (2013) Relationship Between Cognitive Appraisal and Strategy of Coping with Dificulty Social Situation among Junior High School Students[w:]: K. Denek, A. Kamińska, P.Oleśniewicz  (red.), Education of tommorow. education and upbringing in the educational school system (s. 197-213). Sosnowiec: Wydawnictwo Wyższa Szkoła Humanitas. 

18. D. Domińska-Werbel (2014) Psychologiczne uwarunkowania strategii radzenia sobie młodzieży gimnazjalnej w trudnych sytuacjach społecznych. Legnica:  Seria Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona. ISBN: 978-83-61-38914-9

19.D. Domińska-Werbel (2014) Temperament as a determinant for strategy of coping with difficulty conflict situation among junior high school students[w:]: K. Denek, A. Kamińska, P.Oleśniewicz  (red.), Education of tommorow. education and upbringing in the educational school system. Sosnowiec: Wydawnictwo Wyższa Szkoła Humanitas.

20. D. Domińska-Werbel (2014) Pierwotna ocena poznawcza a strategie radzenia sobie młodzieży gimnazjalnej w trudnych sytuacjach społecznych. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 13(4), 19-31. ISSN 1896-8333

21.D. Domińska-Werbel (2015) Osobowościowe uwarunkowania strategii radzenia sobie młodzieży gimnazjalnej w sytuacji nacisku społecznego [w:]: K. Denek, A. Kamińska, P.Oleśniewicz  (red.), Edukacja Jutra. Jakość kształcenia i niepowodzenia szkolne (s. 149-163). Sosnowiec: Wydawnictwo Wyższa Szkoła Humanitas.

22.D. Domińska-Werbel (2015) Kwestionariusz radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych: konfliktu, nacisku i oceny (KNO) przez młodzież szkół gimnazjalnych. Z psychologią po zdrowie – książka abstraktów (s.17) Uniwersytet Gdański.

23.D. Domińska-Werbel (2015) , Sieci neuronowe  w modelowaniu (a neural network model of ) zmiennych osobowościowych i strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych młodzieży gimnazjalnej – raport z badań [w:]: L. Jakubowska (red.), Methods and Techniques of Cyberspace Research Theory and Practice.  Legnica:  Seria Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona

24. D. Domińska-Werbel (2018) Zmienne osobowościowe jako determinanty kariery zawodowej [w:]: J. Stefaniak (red.), Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w powiecie jaworskim, 13(4), 19-31. ISBN 978-83-61389-79-8

25.D. Domińska-Werbel (2021) Strategie zadaniowe uczniów na przestrzeni zmian społecznych i edukacyjnych [w:]:Inetta Nowosad (red.),Szkoła i nauczyciel w obliczu zmian społecznych i edukacyjnych, książka powstaje w ramach projektu realizowanego w ramach programu „Doskonalą Nauka” ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr DNK/SP/464895/2020 – w druku.

Projekty badawcze lub wdrożeniowe:

- realizacja kilku projektów badawczych z grantów na działalność badawczą PWSZ im. Witelona w Legnicy:

- realizacja projektu badawczego z grantu na działalność badawczą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, projekt pt. „Komunikacja jako wartość, wartość w komunikacji” w 2008 roku.

- realizacja projektu badawczego z grantu na działalność badawczą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, projekt pt. „Komunikacja społeczna-pogłębienie wiedzy oraz wzbogacenie warsztatu z zakresu psychologii społecznej i współczesnych teorii komunikacji” w 2009 roku.

- realizacja projektu badawczego z grantu na działalność badawczą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, projekt pt. „Edukacja Jutra- rozwijanie stanu wiedzy w zakresie współczesnej i przyszłej edukacji” w 2010 roku.

- realizacja projektu badawczego z grantu na działalność badawczą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, projekt pt. „Osobowościowe korelaty strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych społecznie: konfliktu, nacisku i oceny u młodzieży gimnazjalnej- pogłębienie wiedzy z zakresu psychologii: osobowościowych uwarunkowań strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych społecznie u młodzieży gimnazjalnej” – w 2011 roku.

- realizacja projektu badawczego z grantu na działalność badawczą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, projekt pt. „Rozwój człowieka w okresie wczesnej dorosłości- pogłębienie wiedzy  o rozwoju w poznawaniu człowieka” – w 2011 roku.

- realizacja projektu badawczego z grantu na działalność badawczą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, projekt pt. „Zagrożenia wychowawcze wyzwaniem dla szkoły jutra”– realizowany w 2013 roku.

- realizacja projektu badawczego z grantu na działalność badawczą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, projekt pt. „Temperamentalne uwarunkowania strategii radzenia sobie młodzieży gimnazjalnej w sytuacji konfliktu społecznego”– realizowany w 2014 roku.

- realizacja projektu badawczego z grantu na działalność badawczą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, projekt pt. „Z psychologią po zdrowie”– realizowany w 2015 roku.

- realizacja projektu badawczego z grantu na działalność badawczą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, projekt pt. „Zdrowie w zmieniającym się świecie”– realizowany w 2017 roku ( z przedłużeniem na 2018 rok).

- realizacja projektu badawczego z grantu na działalność badawczą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, projekt pt. „Szkoła i nauczyciel w obliczu zmian społecznych i edukacyjnych dedykowana jubileuszowi pracy i działalności Prof. zw. dr hab. Mirosława J. Szymańskiego”– realizowany w 2021 roku

 

1) Współorganizator Seminarium naukowego z cyklu Kolokwia Witeloniana, którego zakres teoretycznych rozważań krąży wokół pedagogiki i psychologii dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy,

2) Współorganizator Forum Uczelnianych Organizacji Samorządowych i Studenckich Kół Naukowych pt. „Przedsiębiorczość i innowacyjność studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy, które miało miejsce w Jaworze i współorganizowane było ze Starostwem Powiatowym w Jaworze oraz   II Forum Uczelnianych Organizacji Samorządowych i Studenckich Kół Naukowych pt. „Przedsiębiorczość i innowacyjność studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy,

3) Członek Nadzwyczajny Stowarzyszenia „Budujemy Mosty” dla dzieci z Autyzmem, Zespołem Aspergera i Mutyzmem Selektywnym działającym przy Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Jaworze

4) Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Zainteresowania naukowe: psychologia różnic indywidualnych, osobowości oraz psychologia kliniczna i psychoterapia.

Prywatnie matka dwóch synów, Maurycego i Ksawerego.

e-mail: dorota.dominska.werbel@gsuite.pwsz.legnica.edu.pl