Ludzie Witelonki

dr Katarzyna Sępowicz - Buczko

Stopień naukowy doktora  nauk humanistycznych  w zakresie pedagogiki uzyskała  2006 roku na Wydziale Historyczno – Pedagogicznym  Uniwersytetu Opolskiego. Absolwentka: Uniwersytetu Opolskiego na Wydziale Historyczno – Pedagogicznym na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza specjalność Resocjalizacja i Patologia społeczna, Studiów Podyplomowych  Akademii  Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w zakresie Wychowania Fizycznego dla Nauczycieli, Studiów Doktoranckich na Wydziale Historyczno – Pedagogicznym  Uniwersytetu Opolskiego, Studiów Podyplomowych Logopedia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Studiów Drugiego Stopnia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie specjalność administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Medycznego Studium Zawodowego im. Henryka Jordana we  Wrocławiu Wydział Położnych w zawodzie położna specjalność położna.  W ramach dalszego rozwoju osobistego podjęła również Studia Podyplomowe na kierunku Neurologopedia. Autorka artykułów i monografii. Członek Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz PWSZ im. Witelona w Legnicy "Wspólnota Akademicka", koordynator Uniwersytetu Trzeciego Wieku Państwowej  Wyższej  Szkoły  Zawodowej im. Witelona w Legnicy w latach 2009-2012,  Kierownik Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjne Przygotowanie Pedagogiczne  Państwowej  Wyższej  Szkoły  Zawodowej im. Witelona w Legnicy w latach 2008-2012. Udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w Polsce, Czechach, Słowacji, Ukrainie. Współorganizator cyklicznej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „W Trosce o rozwój i bezpieczeństwo dziecka – aspekty społeczno-prawne”. Doświadczenie zawodowe uzyskała, jako pracownik służby zdrowia (położna), nauczyciel świetlicy, nauczyciel wychowania fizycznego, pedagog szkolny  w szkolnictwie podstawowym i średnim, legitymuje się stopniem zawodowym nauczyciela mianowanego. Zainteresowania naukowe w zakresie wsparcia społecznego, sensu życia, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia, profilaktyki, zachowań ryzykownych, bezpieczeństwa, logopedii.

Monografia

Sępowicz-Buczko K. (2010), Poczucie sensu życia a wsparcie społeczne Amazonek, Wydawnictwo PWSZ im. Witelona w Legnicy, Legnica, ss. 200, ISBN 978-83-61389-80-4.

Rozdziały w monografiach:

1. Sępowicz-Buczko K., Buczko J., (2019),  Przestępczość wśród nieletniej młodzieży, (w:) МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА: проблеми та перспективи. Youth POLICY: Problems and Perspectives. red. S. Shchudlo, Drohobych -Legnica, s. 156- 166, ISBNI 978-617-7263-75-2.

2. Sępowicz-Buczko K., Kamińska R., (2019), Poczucie bezpieczeństwa uczniów klas trzecich szkoły podstawowej (w:) Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2 (31) I, Legnica, s. 37-51,  ISSN 1896-8333.

3. Sępowicz-Buczko K., (2019), Zachowania ryzykowne rodziców dziecka prenatalnego (w:)  Zagrożenia jednostki we współczesnym społeczeństwie. Ohrozeni jedince v současné společnosti. Threat to the individual in the contemporary socjety. red. M. Walancik, S. Hoferkova, , s. 471- 479, ISBN978-83-65621-65-8.

4. Sępowicz - Buczko K., (2018), Wybrane zachowania ryzykowne wśród studentów pedagogiki (w:) [Nie] bezpieczny wspólny świat, wymiar zagrożeń i profilaktyki, red. Walancik M., Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, Dąbrowa Górnicza, s. 53-67, ISBN  978-83-65621-19-1.

5. Sępowicz-Buczko K., (2017),  Edukacja zdrowotna  wsparciem dla profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w szkole (w:) Socialia 2017, „Participácia sociálnych pedagógov a iných pomáhajúcich profesií na prevencii a riešení sociálnopatologických javov u detí, mládeže a dospelých v krajinách V4 - súčasný stav, problémy a priority“, red. J. Hroncová, I. Emmerová, Belianum Banska Bystrica, s. 115-123, ISBN 978-80-557-1331-1.

6. Sępowicz-Buczko K., Skwarek B., (2017), Wychowanie dzieci i młodzieży do bezpieczeństwa w ujęciu aksjologicznym (w:) Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Nr (23) 2, Legnica, s. 57- 72, ISSN 1896-8333 e-ISSN 2449-9013.

7. Skwarek B., Herberger J., Sępowicz – Buczko K., (2017), Konflikty w rodzinie jako czynnik kształtujący poczucie bezpieczeństwa u gimnazjalistów (w:) Zeszyty naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy Nr (22) 1, Legnica, s.129-136, ISSN 1896-8333,  e-ISSN 2449-9013.

8. Kowalska W., Sępowicz – Buczko K., (2017), Jakość życia seniorów w wymiarze edukacyjnym, (w:) Zdrowie dla regionu, tom II Uzdrowiska, red. E. Lonc, K. Plewa- Tutaj, Wydawnictwo Uczelniane PWSZ im. A. Silesiusa, Wałbrzych, s. 145-152, ISBN 978-83-63839-47-5.

9. Sępowicz – Buczko K., (2016), Profilaktyczny wymiar działania pedagoga społecznego w szkole wobec zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, (w:) Socialia 2015 „Možnosti uplatnění sociálního pedagoga/ sociální pedagogiky v současné společnosti”, red. I.  Junová,

G. Slaninová, Gaudeamus Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové, s.103-109, ISBN 978-80-7435-655-1.

10. Kowalska W., Sępowicz – Buczko K., (2015), Kompetencje nauczyciela w zakresie  edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży (w:) Zdrowie dla regionu, red. R. Andrzejak, Wydawnictwo Uczelniane PWSZ im. A. Silesiusa, Wałbrzych , s. 173- 180, ISBN 978-83-63839-29-1.

11. Kowalska W.,  Sępowicz – Buczko K., (2015),  Nowe formy oddziaływań korekcyjnych na skazanych (w:) Sociální pedagogika ve světle společenského, institucionálního a individuálního ohrožení , red. S. Neslušanová,  M.  Niklová,  E. Jarosz, Brno (Republika Czeska ), s. 434 -445, ISBN 978-80-88010-04-3.

12. Sępowicz-Buczko K., (2013), Sens wychowania do altruizmu i wsparcia społecznego, (w:) Edukacja Humanistyczna  Rocznik Naukowo-Dydaktyczny t. 9-10,  red. L. Jazownik, M. Sinica, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2013, s. 43-59, ISBN 978-83-7842-088-0.

13. Kowalska W., Sępowicz – Buczko K., (2013), Rola rodziców w edukacji zdrowotnej w opinii studentów, (w:) Rodzicielstwo w kontekście wychowania i edukacji, red. J. Brągiel, Przemysław E. Kaniok, A. Kurcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 91-106, ISBN 978-83-7395-526-4.

14. Sępowicz-Buczko K., Skwarek B, (2013), Teoretyczne koncepcje sensu życia, (w:) Sens życia w teorii i badaniach naukowych, red. A. Bartkowiak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, Leszno, s. 27- 44, ISBN 978-83-61876-48-9.  

15. Sępowicz-Buczko K., (2012), Wartości i potrzeby wyznaczające sens życia, (w:) Świat wartości wobec wyzwań rzeczywistości ponowoczesnej, red.  J. Semków, J. Pazgan, Wydawnictwo PWSZ  im. Witelona  w Legnicy, Legnica, s. 65-78, , ISBN 978-83-61389-61-3.

16. Sępowicz-Buczko K., (2010), Lecznictwo uzdrowiskowe, (w:) Wybrane zagadnienia rehabilitacji osób niepełnosprawnych dla studentów pedagogiki,  red. W. Troszczyńska-Nakonieczny, Wydawnictwo PWSZ  im. Witelona  w Legnicy, Legnica, ss. 89-118, Legnica ISBN 978-83-61389-72-9.

17. Sępowicz-Buczko K., Ostrowska A., (2010), Uniwersytet Trzeciego Wieku jako instytucja aktywizująca ludzi starszych, (w:) Tradycja i współczesne nurty w opiece, wychowaniu i resocjalizacji . Opieka i Wychowanie, red. Edyta Kędra, Bożena Chudak, Wydawnictwo Współfinansowane  przez Powiat Głogowski, Głogów, ss.107-112, ISBN 978-83-924011-9-3.

18. Kowalska W, Ostrowska A., Sępowicz-Buczko K., (2010), Rola dziadków w życiu młodego człowieka w opinii studentów, (w:)  Kultura pedagogiczna współczesnej rodziny, red.  J. Cichla, J. Herberger,  B. Skwarek,  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, Wydawnictwo Druk-Ar, Głogów, ss.193-202, ISBN 978-83-928968-3-8.

19. Kowalska W., Sępowicz-Buczko K., (2009), Studenci o zdrowiu jako wartości, Edukacja Zdrowotna. Półrocznik Naukowy Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej w Łodzi, Vol.6 Nr 1-2, Wydawnictwo WSEZ, Łódź, ISSN 1733-6155.

20. Katarzyna Sępowicz-Buczko, (2004), Wychowawcza rola ojca w rodzinie  „Małżeństwo i Rodzina” nr 2 (10), 29-32, PL ISSN 1643-7489.

21. Katarzyna Sępowicz-Buczko, (2003), Aktywność ruchowa dzieci w czasie wolnym „Wychowanie Fizyczne i Zdrowie” nr 12,  32-35, ISSN 0860-8075.

22. Sępowicz-Buczko K., (2003), Motywy karmienia piersią i powody jego zaniechania w opinii położnych i matek noworodków, (w:) Prace uczestników Prace uczestników Studium Doktoranckiego 3 , PEDAGOGIK.  Z zagadnień teorii i praktyki pedagogicznej, red. E. Sapia-Drewniak , Wydawnictwo Uniwersytet Opolskiego. Opole, ss.119-128, ISSN 1640-5420.