Ludzie Witelonki

dr Rafał Kubik

Nota biograficzna:

Doktor Rafał Kubik jest absolwentem Paris High School, Paris, Arkansas, USA. Magisterskie studia prawnicze ukończył w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie (obecnie Uczelnia Łazarskiego; temat pracy magisterskiej: „Odpowiedzialność jednostki w prawie międzynarodowym”). Stopień naukowy doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo uzyskał również na Uczelni Łazarskiego, na podstawie dysertacji „Ochrona praw uchodźców w Rzeczpospolitej Polskiej”.

Jako dydaktyk, od 2018 r. zatrudniony w PWSZ im. Witelona w Legnicy. Ponadto był związany z Wyższą Szkołą Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi oraz Collegium Humanum-Szkołą Główną Menedżerską. Zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach dotyczących migracji i uchodźców, oraz odpowiedzialności osób fizycznych za przestępstwa międzynarodowe zarówno w zakresie dotyczącym aspektów prawnych, jak i bezpieczeństwa krajowego i międzynarodowego. Pozostałe zainteresowania naukowe skupiają się wokół prawa administracyjnego, konstytucyjnego i praw człowieka, jak również ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej.

Doktor Rafał Kubik realizuje m.in. zajęcia z zakresu ochrony danych osobowych na studiach podyplomowych prowadzonych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego PWSZ im. Witelona w Legnicy (Prowadził również szkolenie dla Sądu Okręgowego w Legnicy pt. „Udostępnianie informacji publicznej i informacji sektora publicznego w praktyce funkcjonowania sądu”). Prowadzi zajęcia zarówno w języku polskim, jak i angielskim dla studentów zagranicznych. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych.

Brał także udział w kilkunastu konferencjach naukowych z zakresu politologii i bezpieczeństwa, ochrony praw człowieka i prawa administracyjnego, w tym podatkowego (m.in. międzynarodowych konferencjach naukowych z zakresu praw człowieka organizowanych przy współudziale Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego i Sejmu RP, międzynarodowych konferencjach naukowych „Europa XXI wieku” organizowanych przez Collegium Polonicum w Słubicach oraz UAM w Poznaniu, a także konferencji branżowej organizowanej przez Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna w Lubaniu).

Zawodowo doktor Rafał Kubik przez wiele lat związany był z Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Jako asystent sędziego a następnie starszy asystent sędziego dokonywał analiz prawa administracyjnego materialnego i przepisów postępowania m.in. z zakresu: podatków, budownictwa, nadzoru architektoniczno-budowlanego i specjalistycznego, ochrony przeciwpożarowej, ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, ewidencji ludności, gospodarki wodnej, budownictwa wodnego, geodezji i kartografii, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, rolnictwa i leśnictwa, nabycia nieruchomości przez cudzoziemców, zezwolenia na pobyt cudzoziemców, ochrony międzynarodowej.

Obecnie wykonuje zawód Radcy Prawnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania według norm ISO 9001:2015 oraz ISO 27000:2017. W ramach swojej działalności prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych (działalności gospodarczych i spółek), w tym spółek posiadających status cudzoziemca. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa administracyjnego (w tym m.in. legalizacji pobytu), cywilnego, gospodarczego, prawa spółek oraz prawa ochrony danych osobowych.

Wybrane publikacje:

  • Zobowiązanie do powrotu cudzoziemców w polskim prawie a ochrona praw jednostki; [w:] Państwo i prawo wobec wyzwań u progu trzeciej dekady XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Jerzego Jaskierni; red. R.M. Czarny, Ł. Bartyński, P. Ramiączek, K. Spryszak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020.
  • Stosowanie prawa; Jednostka w prawie; Stosunek prawny (współautor Daria Bieńkowska); [w:] Nauka o państwie i prawie. Wybrane zagadnienia, red. S. Grabowska, Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017.
  • Kontrola pobytu cudzoziemców na czas określony w Polsce a konstytucyjna zasada ochrony rodziny w świetle unormowań prawnych i aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych, ”Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2017, nr 22 (1).
  • Czechy [w:] Sądowa kontrola administracji publicznej w Europie, red. E. Wójcicka, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017.
  • Zasada dwuinstancyjności postępowania sądowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym na przykładzie wybranych państw Europy Środkowej i Wschodniej [w:] Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości. Proces transformacji i dylematy wymiaru sprawiedliwości, red. J. Jaskiernia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
  • Glosa do postanowienia NSA, sygn. akt I FZ 129/11, ZNSA 2011/6, s. 191-194.

 

email: rafal.kubik@gsuite.pwsz.legnica.edu.pl