Ludzie Witelonki

dr Paweł Kobes

W roku 2000 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2007 obronił rozprawę doktorską pt. Prawny system przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu

Od roku 2001 zatrudniony w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Jednocześnie od roku 2007 adiunkt w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji w Zakładzie Prawa i Polityki Penitencjarnej Uniwersytetu Warszawskiego.  W latach 2002-2005 kurator ds. nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Legnicy.

W okresie pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im .Witelona w Legnicy pełnił m.in. funkcję prodziekana, członka Senatu, redaktora naczelnego Zeszytów Naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Koordynował w imieniu Rektora współpracę międzynarodową z wieloma uczelniami z Niemiec i z Turcji, organizował liczne seminaria polsko-niemieckie, prowadził wykłady na partnerskich uczelniach w ramach programów Erasmus., inicjator i członek komitetów organizacyjnych sympozjów oraz konferencji organizowanych w PWSZ im. Witelona w Legnicy. 

Za swoją działalność wielokrotnie nagradzany na rzecz PWSZ im. Witelona w Legnicy w tym Tytułem Honorowym II stopnia „Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  im. Witelona w Legnicy” otrzymany na mocy Uchwały Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  im. Witelona w Legnicy.

Członek stowarzyszeń i gremiów naukowych w Polsce i w Niemczech

Obszary zainteresowań naukowych:

Przestępczość i resocjalizacja nieletnich, prawo karne materialne, prawo karne wykonawcze, kuratela sądowa, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne.

Autor około 90 publikacji naukowych, popularno-naukowych publikowanych w Polsce i za granicą, ekspertyz i raportów naukowych dla Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wykaz wybranych publikacji:

 • Kobes P., 2019, Funkcje Kuratora w polityce kryminalnej, Warszawa, ss. 378
 • Kobes P., 2015, Orzekanie i wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec nieletnich w Polsce, Warszawa, ss. 370.
 • Kobes P., 2011, Prawnokarne i administracyjnoprawne aspekty przemocy w rodzinie,  Bielsko-Biała, ss. 188.
 • Kobes P., 2011, Prawny system przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich, , Warszawa, ss. 316.
 •  Botwina R., Stuła A., Kobes P., 2014, Resocjalizacja a sport. Podejście eksperymentalne, Legnica, ss. 135.
 • Bernatek-Zaguła I., Kobes P., 2013, Prawo karne dla administratywistów. Zarys problematyki, Legnica, ss. 129.
 • Kobes P., Propozycje nowych rozwiązań prawnych dotyczących postępowania z nieletnimi w kontekście krytycznej analizy niektórych uregulowań zawartych w projekcie ustawy Prawo nieletnich z dnia 8 marca 2019 r. - zagadnienia materialnopwne, [w:] Prawo karne na rozdrożu: współczesne tendencje i kierunku zmian (red.) P. Góralski, Wrocław 2021, s. 404-425.
 • Kobes P., The Role of a Probation officer in Present-Day Concepts and Criminal Policy, [w:] Internal Security and Public Security. Law and Organisation (red.) G. G. Sander, B. Wiśniewski, P. Kobes, , Hamburg 2020, s 101-112
 • Kobes P., 2017, Bezpieczeństwo pracy kuratorów sądowych w kontekście systemowych uwarunkowań kurateli w Polsce [w:] Administracja bezpieczeństwa. Wybrane problemy. Tom IV, (red.) B. Wiśniewski., A. Babiński, A. Osierda, P. Kobes, Bielsko-Biała, s. 27-35.
 • Kobes P.,2017, Organisational Problems of the Functioning of the Schengen Agreement in the Context Migrant Crisis in Europa [w:] Management Contexts in Security Institutions, (red.) B. Wiśniewski, G. G. Sander, P. Kobes, ,  Hamburg, s. 37-46.
 • Kobes P., 2017, Systemic Status and Tasks of Adult Probation of Public Safety in Poland [w:] Law and Security. Miscellanea, (red.) B. Wiśniewski, G. G. Sander, P. Kobes, Hamburg, s. 61-71.
 • Kobes P., 2017, Wybrane problem prawnokarnej ochrony kuratorów sądowych przed zachowaniami godzącymi w ich bezpieczeństwo [w:] Administracja bezpieczeństwa. Wybrane problemy. Tom III, (red.) B. Wiśniewski., A. Babiński, A. Osierda, P. Kobes, , Bielsko-Biała, s. 169-178.
 • Kobes P., 2016, Between penitentiary and reformatory facilities – alternative for the modern penitentiary isolation of the juvenile, [w:] Legal Context in the chosen order and security area, (red.) P. Kobes, P. Nadybski, G.G. Sander, Hamburg, s. 123-134.
 • Kobes P.,2016, Polityka kryminalna państwa wobec różnych kategorii przestępstw [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne a prawo I zarządzanie (wybrane problemy), (red.) B. Wiśniewski, J. Prońko, P Kobes , Warszawa, s. 53-69.
 • Kobes P., 2016, Prawnokarne rozszerzenie ochrony funkcjonariusza publicznego, [w:] Administracja bezpieczeństwa. Wybrane problemy. Tom II, (red.) B. Wiśniewski, A. Osierda, A. Babiński, Bielsko-Biała, s. 155-162.
 • Kobes P., 2016, Przestępstwa korupcyjne w postaci sprzedajności i przekupstwa jako przykłady patologicznych zachowań w administracji, [w:] Administracja bezpieczeństwa. Wybrane problemy. Tom I, (red.) B. Wiśniewski, A. Osierda, A. Babiński, Bielsko-Biała, s.51-62.
 • Kobes P., 2016, Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania w polskim systemie prawnym, [w:] Bezpieczeństwo uczestników zgromadzeń religijnych, (red.) B. Wiśniewski, A. Prędecka, J. Bryk, A. Szela, Warszawa, s. 87-105.
 • Kobes P., 2016, Węzłowe problemy modelu postępowania z nieletnimi w Polsce, [w:] Instytucjonalna resocjalizacja nieletnich. Wyzwania i perspektywy rozwoju, (red.) G. Kudlak, Warszawa, s. 19-38.
 • Kobes P., 2016, Zasady wyjątkowej odpowiedzialności karnej nieletnich [w:] Nowe problemy prawa i polityki penitencjarnej, (red.) M. Porowski, T. Przesławski, , Warszawa, s. 125-142.
 • Kobes P., 2015, Juvenile proceedings rules – current and the concepts of changes [w:] Juvenile Proceedings – Today and Tomorrow, (red.) Kobes P., Hamburg 2015, s. 165-174.
 • Kobes P., 2015, Kara pozbawienia wolności jako iluzoryczny instrument polityki karnej stosowanej wobec nieletnich, [w:] Kamień, chleb i frak, nie księga pamiątkowa, a uczony podarek od przyjaciół i uczniów, mający WPanu Profesorowi Michałowi Porowskiemu de Sokoły uprzyjemnić 70. urodziny, (red.) A. Redzik, M. Tygielski, Siedlce, s. 93-115.
 • Kobes P., 2015, Manifestations of dewiant behaviour of juvenile from the family and peer environements perspectives in the mans developmanal process [w:] Juvenile Proceedings – Today and Tomorrow, (red.) Kobes P., Hamburg, s. 49-63.
 • Kobes P., 2015, On the end of Prison Sentence as a Means of Country’s Penal Policy [w:] Security and Law in the Cognitive and Utilitarian Context, (red.)  B. Wiśniewski, P. Kobes, G.G. Sander, , Hamburg, s. 37-47.
 • Kobes P., 2014, Charakterystyka zagranicznych podmiotów wspierających działalność Policji, [w:] Podstawowe determinanty koordynacji działań dotyczących bezpieczeństwa publicznego w województwie dolnośląskim, (red.)  B. Wiśniewski, D. Biel, Legnica, s. 109-121.
 • Kobes P., 2014, Deliquency – the complexity of its etiology and societys role in counteracting this phenomenon, [w:] Challenges Towards Security and Delinquency in the 21st Century, (red.), Wiśniewski B., Kobes P., Sander G.G., Hamburg, s. 145-156.
 • Kobes P., 2014, Nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków funkcjonariusza publicznego w kontekście postępowania w sytuacji kryzysowej [w:] Racjonalizacja systemu zarządzania kryzysowego Tom I. Wprowadzenie do problematyki prawno-organizacyjnej, (red.) Kaczmarczyk B., Kobes P., Legnica, s. 71-80.
 • Aksoy M., Kobes P., Schmahl L., 2013, Beitrittsverhandlungen der Europäischen Union mit der Türkei, [w:] Gemeinsame Verteidigungs- und Sicherheitspolitik in Europa, (red.) P. Kobes, B. Wiśniewski, G. G. Sander, Hamburg, s. 127-151.
 • Kobes P., 2013, European security policy on combating terrorism, [w:] Common defence and security policy in Europe, (red.) P. Kobes, B. Wiśniewski, G. G. Sander,  Hamburg 2013, s. 73-84.
 • Kobes P., 2012, Nadzór kuratora w procesie resocjalizacji nieletnich [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy resocjalizacyjnej, (red.) B. Skwarek, J. Herberger,  J. Cichla, Głogów, s. 107-124.
 • Kobes P., 2012, Ośrodek Badań Penitencjarnych, [w:] Profesor Stanisław Walczak promotor reform więziennictwa polskiego w latach 1957-1969, (red.) M. Porowski, M. Tygielski, Legnica, s. 145-156.
 • Kobes P., 2012, Przestępczość jako zjawisko społeczne o niejednoznacznym rodowodzie [w:] Zarządzanie kryzysowe. Tom II. Diagnoza rozwiązań praktycznych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, (red.)  B. Wisniewski, B. Kaczmarczyk, Legnica,  s. 48-56.
 • Kobes P., 2011, European standards within counteracting and preventing pathological behaviors of the minors [w:] Die Identitat Europas – Was ist “europäisch”?, (red.) K. Scorl, G. G. Sander, Hamburg, s. 219-231.
 • Kobes P., 2011, Kara pozbawiania wolności jako negatywny sposób reakcji na przestępczość nieletnich,  [w:] Agresja werbalna vs realna.. Poglądy i badania, (red.) Z. Majchrzyk. J. Terelak, Białystok, s. 179-189.
 • Kobes P., 2011,  Prawny i społeczny problem kazirodztwa, [w:] Oblicza patologii społecznych, (red.)  S. Bębas, Radom, s. 345-354.
 • Kobes P., 2011, Przestępczość nieletnich w aglomeracjach miejskich na przykładzie miasta Legnicy, [w:] M. Lisiecki, B. Sitek (red.) Bezpieczeństwo dużych aglomeracji z perspektywy europejskiej, Józefów, s. 173-188.
 • Kobes P., 2011, Rola administracji lokalnej w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – zagadnienia wybrane, [w:] Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie. Tom II, (red.) S. Bębas, E. Jasiuk, Radom, s. 177-187.
 •  Kobes P., 2010, Mitgliedsaspirationen der Türkei zur Aufnahme in die EU im Kontext zu europäischer Sicherheit, [w:] Die türkisch-europäischen Beziehungen. Eine unendliche Geschichte,(red.) M. Aksoy, Frankfurt n/Menem, s. 109-120.
 • Kobes P., 2010, Problem przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich w kontekście projektowanych zmian ustawowych – zagadnienia materialnoprawne, [w:] Probacja i resocjalizacja instytucjonalna. Wybrane problemy teorii i praktyki, (red.)  H. Kupiec,  Szczecin,  s. 53-62.
 • Kobes P., 2010, Przeciwdziałanie terroryzmowi na przykładzie przestępstwa o charakterze terrorystycznym  w polskim Kodeksie karnym, [w:] Współczesny wymiar bezpieczeństwa w aspekcie zmienności zagrożeń, (red.) M. Trombiński, B. Kosowski, Katowice, s. 247-259.
 •  Kobes P., 2010, Zasada proporcjonalności w postępowaniu z nieletnimi [w:] Zasada proporcjonalności w prawie karnym, (red.) T. Dukiet-Nagórska, Warszawa, s. 469-488.
 • Kobes P., 2009, Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci w rodzinie – uwagi krytyczne wobec obecnego i postulowanego stanu prawnego, [w:] Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne, (red.) A. Jaworska, Kraków, s. 61-71.
 • Kobes P., 2009, The role of society in crime prevention [w:] Proceedings of the the 8th International Conference on Human Right. The Rights to Knowledge and Information in a Heterogenic Society, (red.) B. Sitek, J. J. Szczerbowski, A.W. Bauknecht, A. Kaczyńska, Cambridge, s. 123-135.
 • Kobes P., Samoistny dozór kuratora sądowego - propozycja nowego środka karnego, Gdańskie Studia Prawnicze 2020, nr 3, s. 176-189.
 • Kobes P., Wiek nieletnich a możliwość ich przekazywania na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 23 stycznia 2018 r. w sprawie C-367/16, Głos Prawa 2019 ,nr 2, s. 369-376.
 • Kobes P., Zróżnicowany charakter modeli kurateli sądowej w postępowaniu z nieletnimi, Głos Prawa 2019, nr 1, s. 62-72.
 • Kobes P., 2016, Ułomności sytemu programowanego oddziaływania wobec nieletnich odbywających karę pozbawienia wolności, 2016, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 2016, nr 3, s. 43-56.
 • Kobes P., 2015, Ocena kryteriów przesłanek warunkowego przedterminowego zwolnienia młodocianych sprawców przestępstw, Palestra, nr 3-4, s. 89-94.
 • Kobes P., O potrzebie stworzenia systemu wykonywania kary pozbawienia wolności wobec nieletnich sprawców przestępstw, Przegląd Policyjny 2015, nr 1, s. 63-74.
 • Kobes P., 2014, Nieizolacyjny system wykonywania kary pozbawienia wolności względem nieletnich w kontekście negatywnych skutków izolacji penitencjarnej - propozycje nowych rozwiązań ustawowych, Przegląd Policyjny, nr 2, s. 140-151.
 • Kobes P., 2012, Projekt zmian w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich – uwagi do proponowanych rozwiązań prawnomaterialnych, Przegląd Policyjny, nr 3, s. 91-102.
 • Kobes P., 2010, The principles of policy concerning the prevention and counteraction of crime with the active participation of the local community, Internal Security, nr 1, s. 137-145.
 • Kobes P., 2009, Kilka uwag na temat karcenia dzieci w kontekście toczącej się dyskusji nad potrzebą zmian regulacji prawnych w tym zakresie, Prace IPSIR, nr 14, s. 279-294.

Opracowania eksperckie:

 • Kobes P., Resocjalizacja nieletnich, wobec których orzeczono środek wychowawczy w postaci skierowania do ośrodka kuratorskiego, Raport dla Ministerstwa Sprawiedliwości na zlecenie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2021, ss. 50.
 • Kobes P., Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich ze szczególnym uwzględnieniem środków izolacyjnych - uwagi krytyczne wraz z propozycjami nowych rozwiązań normatywnych, Raport dla Ministerstwa Sprawiedliwości na zlecenie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2016, ss. 100.
 • Kobes P., Bezpieczeństwo pracy kuratorów sądowych, Raport dla Ministerstwa Sprawiedliwości na zlecenie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2016, ss. 83.