Ludzie Witelonki

dr Wojciech Mucha

Dr Wojciech Mucha absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy Instytut Służb Publicznych specjalizacja – służby publiczne. Studiował na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku politologia w zakresie administracji publicznej. Tytuł doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji uzyskał na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego w 2019r. Absolwent Diecezjalnej Szkoły Liturgicznej im. Ks. Marka Adaszka w Legnicy.

Stypendysta Prezesa Rady Ministrów w latach 1998-2000.

Członek Karpackiego Towarzystwa Naukowego i Oświatowego.

Wieloletni pracownik pomocy społecznej na stanowisku starszy specjalista zaangażowany w sektorze NGO w licznych organizacjach społecznych.

Odznaczony:

 • Krzyżem Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.
 • Honorową Odznaką Dolnośląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego oraz Krzyżem Zasługi dla Związku Harcerstwa Polskiego.

Monografia

 • W. Mucha, Współzarządzanie w Gminach w świetle koncepcji rozwoju lokalnego, Wydawnictwo Notitia, Bydgoszcz 2021. 

Ważniejsze publikacje:

 • W. Mucha, Wypalenie zawodowe pracowników socjalnych, Karpacki Przegląd Naukowy Nr 4(38)/2021, Wydawnictwo RUTHENUS, 2021r.
 • Wpływ epidemii SARS-CoV-2 na działalność drużyn harcerskich Związku Harcerstwa Polskiego w województwie Dolnośląskim, Wojciech Mucha, Arkadiusz Rudolf . Karpacki Przegląd Naukowy nr 3(37)/2021, Wydawnictwo RUTHENUS, 2021r.
 • Wdrażanie ustawy o nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi na przykładzie gminy Jawor (Zeszyty Luksemburskie 4, Przemiany państwa i prawa pod redakcją A. Ławniczaka i A. Preisnera, Lublin 2014),
 • Governance jako nowy paradygmat zarządzania-podstawowe dylematy i wyzwania definicyjne (Integracja europejska, Główne obszary badawcze pod redakcją K. A. Wojtaszczyk, J. Tymanowski, P. Stawarz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Instytut Europeistyki, Warszawa 2015),
 • Środowiskowe aspekty zarządzania miastami, (współautor publikacji pod redakcją A. Wiktorskiej-Świeckiej w (Re)organizacja zarządzania miastami w Polsce w kontekście wyzwań rozwojowych, Polish Governance Institute, Wrocław 2015),
 • Wdrażanie europejskiej koncepcji Multi-level Governance w praktyce polskich samorządów na przykładzie gmin jednostek Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, wersja powarsztatowa w Metodologia w Studiach Europejskich, VI Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczne dla doktorantów i habilitantów pod redakcją M. Klimowicz, Współpraca wydawnicza Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego i wydawnictwa CeDeWu, Warszawa 2017,
 • Wierność wartościom czy czasom? o ideach wychowawczych Związku Harcerstwa Polskiego na przestrzeni wieków, Perspectiva Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne, Legnica 2016,
 • Uwarunkowania prawne, instytucjonalne oraz praktyka pracy pracownika socjalnego z klientami pomocy społecznej, Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy 2021,
 • Członkostwo w Związku Harcerstwa Polskiego oraz wpływ harcerskiej metody wychowawczej w dorosłym życiu członków, Karpacki Przegląd Naukowy Nr 1(39)/2022, Wydawnictwo RUTHENUS, 2022r.
 • W. Mucha Interwencja kryzysowa jako element bezpieczeństwa społecznego stosowany przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Karpacki Przegląd Naukowy Nr 1(41)/2023, Wydawnictwo RETHENUS, 2023

Konferencje:

 • I Ogólnopolski Kongres Europeistyki – Polska w procesie integracji europejskiej – dekada doświadczeń, Warszawa 2014r.
  Panel: Idea governance jako nowy standard w zarządzaniu sektorem publicznym.
  Wygłoszony referat: Governance jako nowy paradygmat zarządzania – podstawowe dylematy i wyzwania definicyjne.
 • ·  Warsztaty metodologiczne i sesja naukowa Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2017r.
  „Nowe zjawiska w polityce europejskiej a wyzwania dla teorii i metodologii nauk społecznych”  tytuł wygłoszonego referatu:
  Współzarządzanie w wybranych gminach Legnicko – Głogowskiego Okręgu Miedziowego po 2004 roku.
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Innowacyjnego.
  II Ogólnopolskie Warsztaty Naukowo – Techniczne 2021r.
  Przygotowanie obiektów na zamachy – Dobre praktyki i rekomendacje.
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa, Uczenia Państwowa Collegium Witelona.
  I Transdyscyplinarna Konferencja Naukowa w Naukach o Bezpieczeństwie, 2022r.
  Doskonalenie Funkcjonowania Systemu Bezpieczeństwa Państwa
  Wygłoszony referat: Wybrane przypadki deficytu bezpieczeństwa pracowników socjalnych w pracy terenowej oraz biurowej.

Szkolenia i kursy

 • Organizator Placówka Kształcenia Pozaszkolnego KCHD
  Kurs Wychowawców Placówek Wypoczynku 1999r.
 • Organizator Caritas Diecezji Legnickiej
  Kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży 2009r.
 • Organizator Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
  Instrumenty aktywnej integracji – Kontrakt socjalny i jego odmiany 2009r.
 • Organizator Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej z Dolnośląskim Centrum Psychoterapii.
  Asystent rodziny 2009r.
 • Organizator Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
  Rodzicielstwo zastępcze – Plany Indywidualnego Wsparcia dla podopiecznych opuszczających placówki opiekuńcze 2010r.
 • Organizator Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
  Trening asertywności i negocjacji w kontaktach międzyludzkich 2010r.
 • Organizator Firma Szkoleniowo – Doradcza ASz
  Praca socjalna  z rodziną wieloproblemową 2011r.
 • Organizator Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
  Rozwój osobisty – Rozwój zawodowy pracownika socjalnego 2011r.
 • Organizator Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
  Praca socjalna z rodziną wieloproblemową 2011r.
 • Organizator Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
  Praca z rodziną – Praca z samobójcą i jego rodziną 2012r.
 • Organizator Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA z siedzibą w Warszawie
  Praca asystenta z rodziną doświadczającą przemocy 2012r.
 • Organizator Ośrodek Psychoprofilaktyki „Nowa Perspektywa” Kraków
  Szkolenie dla członków i kandydatów do Zespołu Interdyscyplinarnego 2012r.
 • Organizator Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego – Ośrodek Kształcenia Kadr „Quercus” w Bydgoszczy
  Warsztaty doskonalące dla kadr NGO 2015r.
 • Organizator Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
  Jak opiekować się osobą starszą w domu? – aspekt praktyczny 2015r.
 • Organizator Ośrodek Innowacji Edukacyjnych we Wrocławiu
  Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej 2018r