Ludzie Witelonki

dr Eugeniusz Szydłowski

Nota biograficzna

Absolwent prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Jednolite studia magisterskie ukończył w 2008 r.   a następnie studia doktoranckie w 2012 r. Stopień naukowy doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo uzyskał w 2013 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w Instytucie Nauk Administracyjnych. Posiada uprawnienia nadane przez Ministra Skarbu do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W latach 2014 – 2017 pełnił też funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W PWSZ im Witelona w Legnicy pełnił m.in. funkcje Rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów, członka Rady Wydziału NSiH, członka Senatu Uczelni. Wielokrotnie wyróżniony nagrodą indywidualną i zespołową Rektora za znaczący wkład pracy w rozwój Uczelni. W latach 2015 – 2019 pełnił funkcję wydziałowego koordynatora projektu – Pilotażowe Praktyki dla Uczelni Zawodowych a także koordynatora projektu European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET) realizowanego na podstawie umowy Uczelni z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ukończył aplikację prawniczą i został wpisany na listę radców prawnych wałbrzyskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych. Naukowo interesuje się prawem administracyjnym  i gospodarczym. Z ramienia Uczelni prowadził wykłady dla funkcjonariuszy Straży Granicznej z procedury administracyjnej uwzględniającej ustawę o cudzoziemcach w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. Umiejętności praktyczne doskonalił prowadząc przez wiele lat działalność gospodarczą.

Publikacje

1) Decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej, [w:] L. Kieres (red.), Nowe problemy badacze w teorii publicznego prawa gospodarczego (z uwzględnieniem samorządu terytorialnego), Kolonia Limited 2010, s. 285 - 301

2) Różnorodność czynników w procesie reformowania administracji publicznej, [w:] Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Legnica 2011, zeszyt nr 6, s. 145-158

3) Pojęcie pomocy publicznej dla przedsiębiorców w świetle prawa Unii Europejskiej, [w:] Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Legnica 2011, zeszyt nr 6, s. 159-173

e-mail: eugeniusz.szydlowski@gsuite.pwsz.legnica.edu.pl